Pünkösd misztériuma

A Szent Szellem kiáradása

Pünkösd napján arról emlékezünk meg, hogy Krisztus első tanítványaira kiáradt a Szent Szellem. (Az esemény leírása a Bibliában az Apostolok cselekedetei című fejezet második részében található.) A karácsony az Atya ünnepe, a húsvét a Fiúé, a pünkösd pedig a Szent Szellemé. Mivel a Szentháromságból a Szent Szellem a legkevésbé érthető, nézzük meg, mit tanítottak erről a keresztény bölcsek:

1. Tertulliánusz tanítása
A Szent Szellem a Fiú által az Atyától van. A Szent Szellem vezet el az Atya és a Fiú megértéséhez, általa teljesedik be az üdvtörténet.

2. Origenész tanítása
Az Atya adja a létet, és a Fiú adja az értelmet. A Szent Szellem által szentelődik meg a lét és az értelem. Csak a következő tulajdonságokkal rendelkező emberek képesek befogadni a Szent Szellemet:
– megtértek a magasabb értékekhez,
– Krisztus útján járnak,
– jótettekben élnek,
– Istenben bíznak.

3. Szent Ágoston tanítása
Az Atya és a Fiú közösségét a Szent Szellem teremti meg. Az Atya a szerető, a Fiú a szeretett, a Szent Szellem pedig a kettőjük között áradó szeretet.

4. Aquinói Szent Tamás tanítása
A Szent Szellem egy isteni lény, az Istenből kiáradó jóság. A Szent Szellem Isten megszemélyesült szeretete. A szeretet így a Szent Szellem törvénye, az élet és kegyelem hordozója.

A Szent Szellem leggyakoribb jelképei: olaj, tűz, fény, galamb, kéz (a kézrátétel miatt). A Szent Szellem működik a hét szentségben is. A Szent Szellem ajándéka a három isteni erény (hit, remény, szeretet), és ő segít a négy emberi erény (bölcsesség, igazságosság, bátorság, mértékletesség) kialakításában is!

“A Szent Szellem nélkül az Isten távoli, Krisztus a múltban reked, az evangélium halotti beszéd, a misszió csak propaganda, a kultusz egy emlék, és a keresztény cselekvés rabszolgának való erkölcs. Ám a Szent Szellem által a kozmosz felmagasztosul, és az Isten országának születésével vajúdik. A feltámadott Krisztus jelen van, az evangélium életerő, a misszió pünkösd, az emberi cselekvés átistenített.” (Ignazio Hazim)

Kundalini út és a pünkösdi út

A kundalini út lényege a medenceüregben tárolt földerők és szexuális erők felvezetése a fejbe. A kundalini úton a csakrák éteri szirmai alulról fölfelé haladva nyílnak meg.

A pünkösdi út lényege a Szent Szellem-erők felvétele a fejbe, és levezetése a medenceüregbe. A pünkösdi úton a csakrák asztrális szirmai nyílnak meg, fentről lefelé.

A kundalini út extatikus élményekhez vezet, a szellemi világ testen kívüli és öntudatlan megismeréséhez. A pünkösdi úton az ember testében maradva, nappali, éber állapotban, öntudatát is megtartva képes a szellemi világot megismerni!

A kundalini út bejárásában az ősi keleti módszerek, a pünkösdi út megtételében pedig a modern, nyugati krisztocentrikus tanítások segítenek. (A pünkösdi út megvalósítása csak Krisztus földi inkarnációja óta lehetséges!)

Pünkösd és beavatás

A régi beavatásoknál kiemelték a tanítvány ÉN-hordozó szellemét. Ilyenkor a tanítvány három napot töltött testen kívül, teljesen öntudatlan állapotban. A régi beavatásoknál az éber tudatállapot nem maradt meg, hanem a felébredés után a beavatott visszaemlékezett a szellemi szférákban átéltekre.

Az első pünkösd óta a szellemi világgal való teljesen új kapcsolat vált lehetségessé: eggyé válás a makrokozmosszal, az ÉN-tudat teljes megőrzésével. Ami a régi beavatásoknál csak mélyalvásban volt lehetséges, az a pünkösd óta tudatos, éber állapotban is elérhető!

A beavatási szintek kapcsolatban állnak egy-egy jelentős ünneppel. Egy adott ünnep valódi, belső átélése segít előrébb jutni a modern beavatási úton.

  Modern beavatás Keresztény ünnepek
I. Szellemtudományi tanulmányok => Michael ünnepe
II. Imaginatív megismerés => Karácsony ünnepe
III. lnspiratív megismerés => Vízkereszt ünnepe
IV. Intuitív megismerés => Húsvét ünnepe
V. A mikrokozmosz és makrokozmosz viszonyainak a megismerése => Mennybemenetel ünnepe
VI. Eggyé válás a makrokozmosszal => Pünkösd ünnepe
VII. Isteni boldogság => János-nap ünnepe

A pünkösd ünnepe tehát a hatodik beavatási foknak felel meg. Ekkor a szeretet makrokozmikus szelleme egyesül a tanítvánnyal. A beavatás hatodik fokán az ember úgy érzi, hogy az egész világgal összeolvadt, de anélkül, hogy elvesztené saját lényét. Ez a pünkösdi élmény!

Húsvét – Mennybemenetel – Pünkösd

Ez a három ünnep azt a három fokozatot írja le, ahogyan Krisztus egyesült a földi léttel. A földi világ metamorfózison ment keresztül Krisztus által, három fokozatban:

I. fokozat – Húsvét

A húsvéti események révén a magasabb rendű kozmikus élet magja, egy új Nap csírája belesüllyedt a földi létbe. Jézus halálával elindult a Föld Nappá válása, egy új kozmikus középpont teremtődött a világmindenségben! Az első húsvét tehát Krisztus által a Föld Nappá válásának kezdete.

A húsvéti eseményekből fakadóan a kozmikus szeretet megszületett a Föld szférájában. A Golgotai Misztérium szabad kozmikus tett, mely a kozmikus szeretetben gyökeredzik, és csak az emberi szeretet tudja felfogni.

A golgotai esemény minden ember számára megtörtént (kollektíven), de az egyedi ember számára (individuálisan) akkor válik gyümölcsözővé, ha befogadja a Szent Szellemet, átmegy a saját pünkösdi élményén!

II. fokozat – Mennybemenetel

Lehetővé vált, hogy az emberek felvegyenek étertestükbe egy új erőt, Krisztus fényét. Krisztusig minden esetben három napon belül lebomlott az emberek éteri teste. Krisztus óta az étertestek azon része, amelyet áthatott a krisztusi szeretet (agapé), nem bomlik le.

A le nem bomlott éteri testek Krisztus óta fokozatosan egy épülő gyűrűalakzatot alkotnak a Föld körül. Krisztus mennybemenetele következtében az emberi étertestekbe beleszőtt eleven bölcsesség meg tudja óvni az embert a két szélsőséges tendenciától a halál utáni létben:

1. Az ÉN túlzott feloldódása (luciferi feloszlás a kozmikus terekben)
2. Az ÉN túlzott megerősödése (ahrimáni elkülönülés a többiektől)

A Föld körül kialakuló éteri gyűrű Keleten Sambala, Nyugaton Vita Sophia néven terjedt el az ezoterikus tanításokban.

III. fokozat – Pünkösd

A Földdel eggyé vált Krisztus fénye kisugárzik a Földből. A Föld körül kialakult éteri gyűrű visszaveri ezt az asztrális fényt. Az ezoterikus kereszténységben ezt a Földből kiáradó és az éteri gyűrűről visszaverődő krisztusi fényt hívják Szent Szellemnek. Ezt az erőt kell tudatosan befogadni a hetes csakrán keresztül, és fokozatosan levezetni az egyes csakrához. A pünkösdi élmény a Szűz Szófia (azaz a megtisztított asztrális test) egyesülése a Szent Szellemmel!

Húsvét erői áthatják akaratvilágunkat!

Mennybemenetel […]

Pünkösd erői felébresztik gondolatvilágunkat!

pünkösd

Szent Szellem elleni bűn

Így ír a Biblia: “Minden bűn megbocsátható, de a Szent Szellem elleni bűn nem bocsáttatik meg.”  Felmerül a kérdés: mit jelent ez?

A helyes értelmezéshez tudni kell, hogy egy ideig minden népnél csak a belső házasságot engedték meg. Más nép fiával vagy lányával való házasság szentségtörésnek számított. Csak a saját nemzethez, saját néphez tartozó emberek között fejlődhetett ki igazi szeretet. A szeretetet Krisztusig a vérségi kötelék határozta meg. Aki az akkori ember véréhez, népéhez tartozott, azt szerette, mindenki más ellenségének számított. Krisztus egyik feladata volt, hogy eltörölje a vérségi kapcsolatra épülő szeretetet. Ezért is küldte el Krisztus a Szent Szellemet, hogy az embereket ne a vér kösse össze, hanem a Szent Szellem.A Szent Szellemet ezért így lehetne pontosan megnevezni: “Egységesítő Szellem”. A pünkösdi esemény tulajdonképpen a Szent Szellem, az Egységesítő Szellem kiáradása! (Ennek szép jelképe a Bibliában az, amikor a pünkösdi élmény hatására az apostolok minden emberhez szólnak, s ehhez adja a Szent Szellem a nyelveken szólást.)

A három fő bűn tehát:

1. Atya elleni bűn – az Atya tagadása
Ateistává csak az lehet, akinek nincs hajlama a külső természet világos megfigyeléséhez. Az igazán nagy tudósok mind istenhívők voltak (vagy lettek) a természet alapos vizsgálata következtében. Az ateizmus a lélek betegsége. Az embernek nincs elég lelki ereje ahhoz, hogy felfedezze a természetben Istent.

“Az igazi ateista voltaképpen burkolt antiteista: tudja, hogy van Isten, de bosszúból csak azért is tagadja. Dühös Istenre, mert eltiltotta valamitől, és mivel nem tűrheti, hogy korlátozzák, inkább megtagadja létét.” (László András)

2. Fiú elleni bűn – Krisztus tagadása
A Fiú elleni bűn az, ha valaki tagadja Krisztus testet öltését, vagy a testet öltését elismeri, de tagadja a jelentőségét.
Ha az ember nem találja meg Krisztust, az szerencsétlenség számára, mert az örök élet forrásától vágja el magát. A szellemi fejlődés útján kikerülhetetlen Krisztus és a golgotai misztérium meg- és elismerése.

3. Szent Szellem elleni bűn – a Szent Szellem tagadása
A Szent Szellem elleni bűnt követ el:
– Aki vétkezik az emberiséget testvéri kötelékké alakító bölcsesség ellen
– Aki bűnözik az igazság és a bölcsesség egységesítő szelleme ellen

Aki a szétforgácsolódás szellemét terjeszti az egységesítő szellem helyett, az vét a Föld fejlődése ellen! A szétforgácsolódás szellemét gerjeszti: nacionalizmus, sovinizmus, fasizmus stb. Minden, ami az emberek, népek között viszályt szít, és megakadályozza a szeretetben való egyesülést – az a Szent Szellem elleni bűn. Míg az Atya és a Fiú elleni bűn megbocsájtható (azaz a kegyelem által törlődhet), addig a Szent Szellem elleni bűn nem bocsáttatik meg (azaz nem törlődhet, hanem a karmikus visszahatásokat el kell szenvedni).

Pünkösd misztériumaZárógondolatok pünkösdről (Stanley Jones)

Korunk helyzetképe: csak húsvétunk van, de nincs pünkösdünk. Hiányzik a szellem: az életet teremtő pünkösdi csoda. Krisztust újra fel kell fedezni. Pünkösd által életvalósággá kell tenni. Ez pünkösd munkája.

Krisztus evangéliuma nem elmélet, amely az élettől elvonatkozó tudós agyában született. Az evangélium az élet teljességéből született, és az élethez szól. Ne engedjük, hogy életünk belezuhanjon az elméletek tömlöcébe! Pünkösd realizálása: az igazi Krisztus-vallás életté teljesedése. A görögök jellemző szava a világosság volt. A hinduké az áhítat és az odaszentelés. A kereszténység jellemző szava az élet. Az evangélium az életen épül fel, és életet ad. Ha majd kereszténynek lenni egyet jelent a Krisztus-szerűséggel, akkor Isten mérhetetlen sokra képesít bennünket.

Húsvét az élet felkínálása. Pünkösd az élet megélése. Húsvét a felajánlott élet. Pünkösd a megvalósított élet. Pünkösd eggyé ötvözi az embert és a küldetését, innen csodálatos ereje.Az ősegyházat nem lehet pünkösd nélkül elképzelni. Az egyházat pünkösd szülte. Pünkösdig a krisztusi valóság a tanítványokon kívül volt. Ami szemük láttára, fülük hallatára játszódott le, de nem bennük volt. Pünkösdkor mindez a szívükbe zárult, ez adott nekik ellenállhatatlan apostoli erőt. A kereszténység területén pünkösd a terra incognita – az ismeretlen földrész. A kereszténységben elveszett egy akkord, és ez a kihullott akkord gyötör bennünket. Az elveszett akkord: pünkösd. Isten szándéka kétségtelenül az, hogy pünkösd legyen a normális mindennapi kereszténység, mi azonban normál alattiak vagyunk. Pünkösd kerete: kettős tüzes nyelvek, hatalmas szellem hangja, nyelveken szólás, idegenül hangzik korunk gondolkodása számára.

A kereszténység ma sokszor nem látja meg, vagy el is veti pünkösd lényegét a külső keret miatt. Az ebből eredő valláserkölcsi pusztulás lett a kereszténység legnagyobb tragédiája. Nincs sürgősebb feladatunk, mint leásni a pünkösdi esemény külső tüneményei alá és megkeresni pünkösd lényegét. Pünkösd a közösség megszületése. A közösségé, melyben lehull a válaszfal ember és ember között. Ezt a közösséget a Szent Szellem teremti meg. Pünkösdkor a tanítványok megtalálták Istent mint élő tapasztalati tényt. Pünkösd tapasztalatában Krisztus közvetlenül, valóságosan jelen van. Pünkösd benső felszabadulás egész lényünkben. Pünkösdben megismerjük Istent, megismerjük Krisztust a szellem által szellemben. Isten lényének fogalma Krisztus által új fogalmat nyert, Krisztus-szerű isten lett. Az önmagát feláldozó végtelen szeretet.

A Szent Szellem tűz alakjában szállt a tanítványokra. A tűz a tisztító és megemésztő erő jelképe, mindkettőre szükség van. A régi, bűnös életnek meg kell tisztulnia, a régi, önös életnek meg kell emésztődnie. A pünkösdi lélek jellemvonásai a bántalmak megbocsátása és a visszatorlás megtagadása, vagyis a hegyi beszéd megvalósítása. Keresztény lélek = pünkösdi lélek. A pünkösdi lélek harcmodora: a gonoszt jóval, a gyűlöletet szeretettel, a világot szeretettel győzi meg. Pünkösdkor a vallás megszabadult a fizikai erőtől való függés megkötözöttségéből. Új fegyvereket kapott az élet megharcolására. A határtalan megbocsátás, az olthatatlan jóindulat és végtelen szeretet fegyvereit.

Pünkösd nélkülözhetetlen szükséglete az emberi életnek. Az emberi lélek összetörik, ha Szent Szellemmel meg nem telik. Pünkösd kötelezettségeinek pünkösd ereje nélkül nem lehet eleget tenni. A hegyi beszéd gyönyörű pünkösddel, pünkösd nélkül a leglehangolóbb valami a világon. Pünkösddel eljutunk az élő hit teremtő állapotába. Az élet válaszútra szorít: vagy pünkösd, a hegyi beszéd megvalósulása, vagy az emberiség pusztulása. Az atomfegyverek birtokában más járható út az emberiség számára nincs. Végtelenül fontos, hogy pünkösd szellemét legbensőbb életünkben, gondolatainkban, érzéseinkben, szándékainkban megvalósítsuk. A hegyi beszéd megvalósításával át kell élnünk a Szent Szellem tűzkeresztségét. Ezzel a bennünket környező fizikai és szellemvilágot a krisztusi irány felé emeljük.

Váradi Tibor

[megjelent-manifesztum szam=12]
2018-07-05T13:11:25+02:00

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében:

Önismereti tanfolyamok

Lelkiség, önismeret

A párkapcsolati enneagram tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

FESTŐI KÖRNYZETBEN, A PILISBEN!
Szeretettel várjuk az egészséges életmód iránt érdeklődőket és a testi-lelki megújulásra vágyókat egy szakemberek által vezetett ötnapos böjttáborba! A tábor során a közös böjtölés mellett testmozgás, művészeti foglalkozások és az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások teszik tartalmassá a programot.

Megvizsgáljuk a különböző tévesztési csapdákat és a lelkünk mélyén levő szenvedélyekkel, amiket átalakítunk erősséggé. Tehát mindazt, amit az első és második alkalmmal feltártunk, most tovább mélyítheted.

Az Enneagram általi felismerések révén jobban megértheted magad, felszabadulhatsz és lehetőséget kapsz, hogy teljesebb életet élj!

KISCSOPORTOS INTENZÍV - MAX 5 FŐ!
A tanfolyamot 2 változatban – hétvégi és hétköznap esti – is rendszeresen meghirdetjük.
A Sajátmese a lélek számára olyan éltető erők forrása, mint a test számára a finom és egészséges táplálék. A lélek ugyanúgy éhezi a mesét, mint a test az ételt.

Az egyes csakrákhoz tartozó erőink aktiválására, és az egyéni elakadások kezelésére a meseterápia segítségével.

Megnézzük minden típus fejlődési ívét (integrációs irányát). Ugyanakkor új látásmódot és módszereket sajátítunk el, hogy felismerjük és kezeljük saját karakterünket és a többi típust streszhelyzetben.

Önismereti tanfolyamok

Művészet, kreativitás

Kétnapos festőtanfolyam, mely segít neked abban, hogy a kezdő lépéseket megtedd az akrilfestés birodalmában.

Szakadj el a másolástól és fedezd fel egyéni festészeti stílusod!

4 napos, 2 teljes hétvégés akvarellfestő tanfolyam kezdők számára.
1. rész: az alapok
2. rész: a technikák

Minden festő elkezdte valahol. Ha olajjal szeretnél festeni, kezdd itt!

ÚJ TANFOLYAM!
Ennek az eszköznek széles a hegye, így a húzott vonalvastagság variálható. A vonal irányával és a hegy tartási szögével szabályozható, hogy milyen vastag vonal kerül a papírra.

ÚJ WORKSHOP!
A hegyes toll vonalvastagsága attól függ, mekkora erővel nyomjuk rá a papírra. A hajszálvékony vonaltól a több milliméteresig terjed a szélessége. Kiválóan alkalmas folyóíráshoz és díszített betűkhöz. Ezzel az eszközzel az esküvői meghívókon sokszor látható díszes betűket tudjuk leírni rendezett, hivatalos formában vagy akár játékosan, könnyed vonalvezetéssel.

ÚJ WORKSHOP!
A szépírás csúcsa az ecsettel írás. Nagy kézügyességet és kontrollt igényel, cserébe a legyszebb és leginkább élettel teli betűformákat adja.

Hogyan rendezhetjük életünket, életterületeinket hagyományos művészi eszközökkel? Energetikai rendszerünk tisztítása, gyógyítása kreatív technikákkal, színekkel és érdekes gyakorlatokkal.

Mi a titka a katedrálisok gyönyörű ablakainak? Hogyan készíts te is lélegzetelállító mintákat? Ez a különleges, Szakrális Geometria workshopunk betekintést nyújt a mandalák lenyűgöző világába. Tudomány • Művészet • Spiritualitás

Lenyűgöznek a piramisok? • Érdekelnek az ősi szimbólumok összefüggései? • Szívesen elmélyülnél érdekes szerkesztésekben? • Különleges testeket építenél? • Milyen titkokat rejt egy egyszerű forma? • Hogyan fedezhető fel a geometria titkos nyelvezete? • Mi a jelentősége egy alakzatnak?
Szimbólumokról és jelentésükről különleges megközelítésben…

Szeretsz alkotni, de inkább társaságban tennéd, mintsem egyedül? Közös élmény-alkotásra hívunk, melyen látványos képeket készíthetsz előképzettség nélkül is! Gyere el a Festőestekre és fess egy különleges képet saját örömödre! Alkoss te is ragyogó színekkel, olajfestékkel mint a profik!

Önismereti tanfolyamok

Spiritualitás

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael-impulzus • az 52 szellemi alapelv • a közteslét eseményei • a Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás • damaszkuszi élmény

A szellemtudományi haladó tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már elvégezték Az ember és a létezés titkai – bevezetés a szellemtudományba alaptanfolyamot, illetve azoknak, akik már rendelkeznek az alapvető szellemtudományos ismeretekkel.

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
Az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • a köztes lét eseményei • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás

Manifesztum 131. szám – 2021. szeptember-október

  • Híres magyarok, akik formálták a világot (2. rész)
  • A dobogó kövek titkai (4. rész) – A pilisi szívmeridiánok nyomában a Földön
  • A kézművességről (1. rész)
  • Michael-impulzus a tudati lélek korában (23. rész)
  • Válj kreatív, alkotó emberré!
  • Szőlőkúra
  • A memória, a koncentráció és a gondolkodás gyengülése – Okok és teendők
  • Minden napra egy mesét! – Életkérdéseink és a mese
  • Két őszi mese

Bővebben…

Kiadványaink

 

Napfényes Élet Alapítvány (főmenü)

Napfényes Élet Alapítvány