A harmadik évezred feladata: a tudati lélek fejlesztése

Az ember hármas felépítésű lény: testből, lélekből és szellemből áll. A lélek még további három részre osztható: érzőlélek, kedélylélek és tudati lélek. Az érzőlélek révén van az embernek akaratvilága, a kedélylélek révén van érzelemvilága, a tudati lélek révén pedig gondolatvilága.

A lélek három része azáltal alakult ki, hogy a magasabb ÉN (Szellem) öntudatlanul megdolgozta az alacsonyabb testeket. Az ember egyik feladata, hogy az így kialakult lélekrészeket tudatosan is megdolgozza és fejlessze!

Az emberiség történelme kultúrkorszakokra osztható. Egy-egy kultúrkorszak különösen kedvező feltételeket nyújt az egyes lélekrészek tudatos fejlesztéséhez. Íme egy kis összefoglaló:

Harmadik kultúrkorszak  –> Érzőlélek (akaratvilág) fejlesztése 
(Kr. e. 2907 – Kr. e. 747)
Negyedik kultúrkorszak  –> Kedélylélek (érzelemvilág) fejlesztése 
(Kr. e. 747 – Kr. u. 1413)
Ötödik kultúrkorszak  –> Tudati lélek (gondolatvilág) fejlesztése 
(Kr. u. 1413 – 3573)

Jelenleg tehát a tudati lélek korszakában élünk. A mai ember feladata az lenne, hogy minél tökéletesebb szintre fejlessze a tudati lelkét! A tudati lélek fejlesztésének három alapja: kérdezés, megértés és tudatosság.

Kérdezés

A tudati lélek korában nagyon fontos a kérdezés. Természetesen az ember itt is követhet el hibákat:

– túl sokat kérdez
– túl keveset kérdez
– rossz helyen kérdez
– rossz időben kérdez
 
Nagyon fontos a jól időzített kérdés. Vannak kérdések, amelyekre csak bizonyos időpontban lehet válaszolni. Ha az optimális időpont előtt vagy után hangzik el a kérdés, akkor nincs válasz. A kérdés lehet általános, de a válasz mindig személyre szabott. A válasz tehát mindig a kérdezőnek szól, nem a kérdésnek.
 
A mester-tanítvány kapcsolatban nagyon fontos a jó kérdezés. A tanítvány továbblépéséhez fontos információkat sokszor csak akkor lehet átadni, ha elhangzik a tanítvány szájából egy célirányos kérdés. (Természetesen a megfelelő időben és a megfelelő helyen.) A mesterek tehát várják a jó kérdéseket, hogy taníthassanak.
 
A legfontosabb követelmény, amit a tanítványnak meg kell tanulnia: az alázatos kérdezés. A tanítvány nem várhatja el, hogy minden kérdése meg legyen válaszolva. A tanítvány nem erőszakolhatja ki a választ. Ha a tanítvány kérdezése türelmetlen és erőszakos, vagy miután nem kapott választ, mérges és csalódott lesz; ez annak a jele, hogy a kérdezésében nem volt meg az alázat. Az alázatos kérdező első kérdése: “Kérdezhetek?” (Természetesen bármilyen válasz jön, azt teljes lelki békével és nyugalommal kell elfogadni.)

Az a tanítvány, aki ugyanolyan örömmel tudja megköszönni, ha nincs válasz, mint amikor van válasz, már megértett valamit.

Az ember legfontosabb kérdése: a Grál-kérdés. Az embernek leszületése előtt a szellemi hierarchiák teszik fel a Grál-kérdést. Ha az ember végiggondolja életét, akkor rájöhet a Grál-kérdésére, és az arra adható helyes válaszra, mivel maga az élete a válasz. Halál után válaszolni kell a hierarchiák azon kérdésére, amit leszületés előtt feltettek. (Itt említeném meg, hogy a tudati lélek egyik jelképe a Grál-kehely. A tudati lélek úgy hordozza a manaszt, mint a Grál-kehely a mannát.)
 
Azon emberek számára, akik már megtalálták a mesterüket, van egy kis segítség. A mester legalább egyszer felteszi a tanítványnak a Grál-kérdést. Ezért a mai korban sokszor fontosabb az, amit egy mester kérdez, mint amit mond.

Vannak emberek, akik nem kérdeznek. Élesen meg kell különböztetni közöttük a két csoportot: aki még nem kérdez, és aki már nem kérdez.

Image

A Grál-kehely, a tudati lélek jelképe

Megértés

A tudati lélek korában nagy hangsúly helyeződik a megértésre!

A korszellemnek megfelelő szellemtudomány olyan, amelynek megértése intellektuális erőfeszítést kíván. A mai korban egyesülnie kell a spiritualitásnak és az intellektusnak.

A szellemi tudás nemcsak a földi lét számára értékes, hanem a halál utáni lét (köztes lét) számára is. Halál után annál fényesebb és ragyogóbb a szellem, minél több szellemi tudást hordoz. Az, hogy a földi életben elhangzott szellemi tudásból mi marad meg a halál utáni lét számára, koronként változik.

1. Kezdetben minden szellemi tudás megmaradt, amit az ember hallott.
2. Később csak az a szellemi tudás maradt meg, amit az ember hallott és elfogadott.
3. A mai korban csak az a szellemi tudás marad meg a halál utáni lét számára, amit az ember:
      – hall,
      – elfogad,
      – megért,
      – megjegyez.
 
A mai korban tehát egyaránt fontos a kapott tudás intellektuális megértése és a megjegyzése. (A szellemi tudásnak eleven tudásként kell az emberben élnie. Ezért érdemes a tanításokat újból és újból meghallgatni és átnézni.)

A közeljövőben a mércét még magasabbra állítják: az ember csak azt a szellemi tudást viszi át a halál utáni létbe, amit megvalósított a gyakorlati életben is! Amit az ember teljesen megért (vagyis nem csak a fejével, hanem a szívével is), annak a megvalósítása nem okozhat gondot. Például ha valaki azt állítja, hogy teljesen megértette a megbocsátás lényegét, de nem tud haragosának megbocsátani, az még nem értette meg a megbocsátás lényegét.

Fontos alapszabály:
Ne vess el semmit, amit nem értettél meg!
Ne fogadj el semmit, amit nem értettél meg!

Kelet tana
A keleti tanítások szerint az elme és az intellektus az ember ellensége, a fejlődés és a megvilágosodás gátja. Ez a tanítás a tudati lélek korában haszontalan és idejétmúlt. A mai korban a gondolatvilágot nem felszámolni kell, hanem átalakítani és a szellemi fejlődés eszközeként használni.
Nyugat tana
A nyugati tanítások szerint az intellektus és az ész az ember legfontosabb része. (“Gondolkodom, tehát vagyok.”) A felvilágosodás kora óta hirdetik az ész mindenhatóságát. A legtöbb ember csak azt fogadja el, ami racionálisan megközelíthető. A felvilágosodás a Szellem elsötétedését hozta magával. Le kell győzni az ész egyeduralmát!
 

Kelet tana (“Dobd el az elmét!”) az egyik szélsőség, Nyugat tana (“Csak az ész a fontos!”) a másik. Az arany középút az intellektus és a spiritualitás egyesítése!

Összefoglalva, a tudati lélek korának feladata: az intellektuális erőfeszítés révén szerzett szellemi tudás segítségével a gondolkodás élővé és önállóvá tétele!

 

Tudatosság

A kérdezés és a megértés mellett a tudatosság a tudati lélek korának harmadik sajátossága.

A tudatosság lényege a jelenlét. Tudatosítani azt, ami éppen van. A tudatosságnak négy területre kell kiterjednie:

1. Test:  tudatosítom a testemmel kapcsolatos folyamatokat. Figyelek a testemre. Ide tartozik például a testtartás, testhelyzetek, végtagok mozgatása, légzés stb.

2. Érzések:  tudatosítom a bennem zajló érzéseket. Tudatosítom, hogy ezek az érzések kellemesek, kellemetlenek vagy semlegesek.

3. Tudat:  figyelemmel kísérem a tudat működését. Tudatosítom a felmerülő és eltűnő gondolatokat.

4. Környezet:  tudatosítom azt, amit látok. Tudatosítom azt, amit hallok. Tudatosítok minden benyomást, amit az érzékszerveim elém hoznak.

A tudatosság magasabb foka az éberség! Fontos érzékelni a kettő közti különbséget:

Tudatosság Éberség
Az elme egy tulajdonsága Túl van az elmén
Kettősség jellemzi Egység jellemzi
Fejből születik meg Szívből születik meg
Erőfeszítést igényel Erőfeszítés nélküli
A koncentrációból nő ki A meditációból nő ki

A tudatosságot először a nappali életben kell kifejleszteni, majd utána terjedhet ki az álom és az álom nélküli alvás állapotába.

 

A tudati lélek és a magasabb megismerés

A tudati lélek korában a nappali, tárgyi tudatosságot megőrizve kell a magasabb világokkal kapcsolatba kerülni. Ez a fajta megismerés Krisztus óta (és Krisztus által) lehetséges, de most a tudati lélek korában a leginkább esedékes.

A régi típusú látás az érző lélekből fejlődött ki, mint homályos asztrális látás. Az új szellemi látás a tudati lélekből kell, hogy kifejlődjön!

Az ellenerők arra törekednek, hogy az emberben a régi típusú, kaotikus látást ébresszék föl. Sok ember örül, hogy “megnyílt a látása”, de az esetek többségében ez a régi típusú, érzőlélekből kifejlődött asztrális látás.

A tudati lélekből kifejlődő új szellemi megismerés kialakulását segítő szellemi lény neve: WIDAR. A WIDAR-impulzus befogadása az, ami elűz majd az emberi lélekből mindent, ami a régi kaotikus tisztánlátás maradványaként zavaróan hatna bennünk. Nagyon fontos: a tudati lélek korának megfelelő tisztánlátás nem érhető el az emberi intelligencia megkerülésével, hanem csak az intellektus átszellemesítésével, mikor is a michaeli-widari erők legyőzik az ahrimáni erőket.

Régi típusú tisztánlátás Új típusú tisztánlátás
Ösztönösen ráérző Tudatosan kiválasztó
Spontán Irányított
Éjjeli, álomszerű tudattal Nappali, éber tudatossággal
Az ÉN-tudat kioltásával történő Az ÉN-tudat fenntartásával történő
Érző lélekből fakadó Tudati lélekből fakadó
 

Image

Mani és a tudati lélek

Az első ember, aki teljesen kifejlesztette a tudati lelkét: Parszifál. Parszifál volt előző életében MANI!

Mani nevének jelentése: MANASZ-hordozó. Mi az, ami az emberekben a MANASZ-t hordozza? A helyes válasz: a tudati lélek. A tudati lélek felfogható egyfajta GRÁL-kehelynek, amely a szellem-Én (manasz) hordozója.

Mani az, aki segítette a tudati lélek kifejlődését, és segíti ma is tevékenyen az emberiséget, hogy a tudati lélek korának megfelelő szellemi változásokat megtegye!

Image

Váradi Tibor

 

  Érzőlélek Kedélylélek Tudati lélek
Fő princípium Akarat Érzelem Gondolat
Kultúrkorszak Harmadik 
(egyiptomi-sumér)
Negyedik
(görög-római)
Ötödik 
(kelta-germán)
Emberi életkor 21-28. év 28-35. év 35-42. év
Jelképe Bika Oroszlán Sas
Cél Jó akarat Szép érzések Igaz gondolatok
2018-08-22T15:04:17+02:00

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében:

Önismereti tanfolyamok

Lelkiség, önismeret

A párkapcsolati enneagram tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

FESTŐI KÖRNYZETBEN, A PILISBEN!
Szeretettel várjuk az egészséges életmód iránt érdeklődőket és a testi-lelki megújulásra vágyókat egy szakemberek által vezetett ötnapos böjttáborba! A tábor során a közös böjtölés mellett testmozgás, művészeti foglalkozások és az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások teszik tartalmassá a programot.

Megvizsgáljuk a különböző tévesztési csapdákat és a lelkünk mélyén levő szenvedélyekkel, amiket átalakítunk erősséggé. Tehát mindazt, amit az első és második alkalmmal feltártunk, most tovább mélyítheted.

Az Enneagram általi felismerések révén jobban megértheted magad, felszabadulhatsz és lehetőséget kapsz, hogy teljesebb életet élj!

KISCSOPORTOS INTENZÍV - MAX 5 FŐ!
A tanfolyamot 2 változatban – hétvégi és hétköznap esti – is rendszeresen meghirdetjük.
A Sajátmese a lélek számára olyan éltető erők forrása, mint a test számára a finom és egészséges táplálék. A lélek ugyanúgy éhezi a mesét, mint a test az ételt.

Az egyes csakrákhoz tartozó erőink aktiválására, és az egyéni elakadások kezelésére a meseterápia segítségével.

Megnézzük minden típus fejlődési ívét (integrációs irányát). Ugyanakkor új látásmódot és módszereket sajátítunk el, hogy felismerjük és kezeljük saját karakterünket és a többi típust streszhelyzetben.

Önismereti tanfolyamok

Művészet, kreativitás

Kétnapos festőtanfolyam, mely segít neked abban, hogy a kezdő lépéseket megtedd az akrilfestés birodalmában.

Szakadj el a másolástól és fedezd fel egyéni festészeti stílusod!

4 napos, 2 teljes hétvégés akvarellfestő tanfolyam kezdők számára.
1. rész: az alapok
2. rész: a technikák

Minden festő elkezdte valahol. Ha olajjal szeretnél festeni, kezdd itt!

ÚJ TANFOLYAM!
Ennek az eszköznek széles a hegye, így a húzott vonalvastagság variálható. A vonal irányával és a hegy tartási szögével szabályozható, hogy milyen vastag vonal kerül a papírra.

ÚJ WORKSHOP!
A hegyes toll vonalvastagsága attól függ, mekkora erővel nyomjuk rá a papírra. A hajszálvékony vonaltól a több milliméteresig terjed a szélessége. Kiválóan alkalmas folyóíráshoz és díszített betűkhöz. Ezzel az eszközzel az esküvői meghívókon sokszor látható díszes betűket tudjuk leírni rendezett, hivatalos formában vagy akár játékosan, könnyed vonalvezetéssel.

ÚJ WORKSHOP!
A szépírás csúcsa az ecsettel írás. Nagy kézügyességet és kontrollt igényel, cserébe a legyszebb és leginkább élettel teli betűformákat adja.

Hogyan rendezhetjük életünket, életterületeinket hagyományos művészi eszközökkel? Energetikai rendszerünk tisztítása, gyógyítása kreatív technikákkal, színekkel és érdekes gyakorlatokkal.

Mi a titka a katedrálisok gyönyörű ablakainak? Hogyan készíts te is lélegzetelállító mintákat? Ez a különleges, Szakrális Geometria workshopunk betekintést nyújt a mandalák lenyűgöző világába. Tudomány • Művészet • Spiritualitás

Lenyűgöznek a piramisok? • Érdekelnek az ősi szimbólumok összefüggései? • Szívesen elmélyülnél érdekes szerkesztésekben? • Különleges testeket építenél? • Milyen titkokat rejt egy egyszerű forma? • Hogyan fedezhető fel a geometria titkos nyelvezete? • Mi a jelentősége egy alakzatnak?
Szimbólumokról és jelentésükről különleges megközelítésben…

Szeretsz alkotni, de inkább társaságban tennéd, mintsem egyedül? Közös élmény-alkotásra hívunk, melyen látványos képeket készíthetsz előképzettség nélkül is! Gyere el a Festőestekre és fess egy különleges képet saját örömödre! Alkoss te is ragyogó színekkel, olajfestékkel mint a profik!

Önismereti tanfolyamok

Spiritualitás

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael-impulzus • az 52 szellemi alapelv • a közteslét eseményei • a Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás • damaszkuszi élmény

A szellemtudományi haladó tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már elvégezték Az ember és a létezés titkai – bevezetés a szellemtudományba alaptanfolyamot, illetve azoknak, akik már rendelkeznek az alapvető szellemtudományos ismeretekkel.

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
Az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • a köztes lét eseményei • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás

Manifesztum 131. szám – 2021. szeptember-október

  • Híres magyarok, akik formálták a világot (2. rész)
  • A dobogó kövek titkai (4. rész) – A pilisi szívmeridiánok nyomában a Földön
  • A kézművességről (1. rész)
  • Michael-impulzus a tudati lélek korában (23. rész)
  • Válj kreatív, alkotó emberré!
  • Szőlőkúra
  • A memória, a koncentráció és a gondolkodás gyengülése – Okok és teendők
  • Minden napra egy mesét! – Életkérdéseink és a mese
  • Két őszi mese

Bővebben…

Kiadványaink

 

Napfényes Élet Alapítvány (főmenü)

Napfényes Élet Alapítvány