Az ember szemszögéből nézve a létezés két nagy részre osztható. Van egy olyan része, amit a mai átlagember a hagyományos érzékszerveivel nem észlel, és egy olyan, amit a hagyományos öt érzékszervével észlel. A materiális világkép azt állítja, hogy az ember képes az érzékszerveivel átfogni a teljes létezést, míg a különféle vallások és spirituális rendszerek azt tanítják, hogy az, amit a mai ember lát, hall, észlel a világból, az a teljes létezésnek csak egy része, mondjuk az egy százaléka, csupán a jéghegy csúcsa, s a többi 99 százalék, vagy esetleg még több, a mostani ember számára láthatatlan, hallhatatlan. A szellemi tanítások szerint ezeket a létszférákat, amiket ma nem észlelünk, régen látta, hallotta az emberiség, csak azóta elveszítette az ehhez szükséges képességeit.

A kilenc hierarchia rendje

Ezeknek a nem látható világoknak a nagy részét szellemi lények, angyali lények népesítik be, akiknek nagyon sokféle felosztása létezik. Nem szabad, hogy bárkit is megzavarjon, hogy ugyanazt a lényt egy másik vallás vagy egy másik rendszer más néven illeti. Az a felosztás, amit én használok, és amit általában a keresztény ezotériában használnak, Areopagészi Dénes nevéhez fűződik. Ő az, aki részben a Biblia, részben a különböző gnosztikus tanítások alapján leírta az angyali hierarchia kilenc tagját. Az ő felosztását azóta is, több száz éve használják a szellemi tanításokban, a szellemtudományban, főleg az ezoterikus kereszténységben. Ezek a hierarchiák egymás fölé rétegződnek, haladjunk most fentről lefelé!

A hierarchiák hármasságokba rendeződnek, ami azt jelenti, hogy a fölső hármasság képez egy szorosabb egységet, a középső hármasság is, s az alsó hármasság is. A legfelsőbb szinten a szeráfok vannak, akiket más néven a szeretet szellemeinek is neveznek. Ők vannak a legmagasabb rezgésszinten, és ahogy a szeráfoktól megyünk az angyalok felé, úgy egyre alacsonyabb rezgésszintekről kell beszélni. Legfelül tehát a szeráfok vannak, más néven a szeretet szellemei. A szeretetet úgy is fel lehet fogni, hogy az a szeráfok emanációja, kisugárzása. Utánuk következnek a kerubok, másnéven az összhang szellemei. Az, hogy bizonyos folyamatok, vagy törvények között összhang legyen, hogy a kozmoszban egyfajta rend uralkodjon, többek között a keruboknak köszönhető. Alattuk állnak a trónok, az akarat szellemei. Minden akarati megnyilvánulás – akár az emberi akarat – összefügg a trónok hierarchiájával. A trónok, kerubok és szeráfok alkotják tehát a legfelső hármasságot.

Alattuk egy újabb hármasság, a hatalmasságok, erők és uraságok találhatók. A hatalmasságok a forma szellemei. Minden egyes forma, amivel találkozunk – legyen ez fizikai vagy szellemi forma – kialakításában, kiképzésében a Hatalmasságok működnek közre. Például részben az emberi forma is a formaszellemeknek köszönhető. Utánuk következik az erők hierarchiája. Az erőket hívják mozgásszellemeknek is. Mindenféle mozgás, a bolygók mozgásától kezdve az emberi mozgásig összefügg az erők hierarchiájával. Az uraságok a bölcsesség szellemei. Mindaz a bölcsesség, ami megtalálható akár az emberben, akár a természetben, a természeti folyamatokban, összefügg az uraságokkal.

Utánuk következik az alsó hármasság, az archék, arkangyalok és angyalok hierarchiája. Az archék a korszellemek, az arkangyalok a népszellemek, az angyalokat pedig hívják úgy is, hogy védőszellemek. Az angyalok egy-egy ember vezetéséért felelősek. Minden egyes angyal hozzákapcsolódik egy emberhez, megismeri annak életfeladatát, megismeri a magával hozott karmáját. Minden egyes angyal próbál egy-egy embert születésétől a haláláig úgy végigvezetni az életén, hogy segítse az életfeladatának elvégzésében, és a karmájának megismerésében.

Az angyali hierarchiák

Szeráfok Szeretet Szellemei
Kerubok Harmónia Szellemei, Összhang Szellemei
Trónok Akarat Szellemei, Királyi Székek
Uraságok Bölcsesség Szellemei
Erők Mozgás Szellemei
Hatalmasságok Formaszellemek, Megnyilatkozás Szellemei
Archék Személyiség Szellemek, Őskezdetek, Fejedelemségek, Korszellemek, Idő Szellemei
Arkangyalok Tűz Szellemei, Kezdet Hírnökei, Főangyalok
Angyalok Félhomály Szellemei, Szürkület Fiai, Élet Fiai, Szó Fiai

Az arkangyalokat azért nevezik népszellemeknek, mert ők olyan lények, akik már nemcsak egy-egy embert képesek vezetni, hanem egy egész népet. Egyes írásokban úgy is hívják őket, hogy a nép géniuszai.

Az archéknak, más néven a korszellemeknek az a feladata, hogy az egész emberiséget irányítsák egy adott korszakon keresztül, a magasabb, isteni szándékoknak megfelelően.

Van még egy nagyon fontos főszereplője a magasabb világoknak: a Szentháromság. A legfelső hierarchia, a felső hármasság, a Szentháromságnak nevezett szellemi lényekkel tartja a kapcsolatot, az alsó hármasság pedig az emberiségért felelős. A középső hármasság feladata, hogy ezt a két munkát összekapcsolja, összehangolja, ők közvetítenek az alsó és a felső hármasság munkája között. Egyfajta összekötő kapocsként vagy hídként működnek.

Egy-egy kultúrkorszakon át az archék egy bizonyos csoportja vezeti az egész emberiséget. A szellemtudományi tanítások szerint az emberiség most az ötödik, germán-kelta, vagy anglo-germán kultúrkorszakban van. Ezen kultúrkorszak feladatának megfelelően próbálják az emberiséget vezetni a jelenlegi kultúrkorszak archéi. Az arkangyalok, mint mondtam, az egyes népek vezetői. A magyar népnek is van egy népszelleme, arkangyala, aki népünket vezeti. Mint tudjuk, nemcsak az egyéni embernek van feladata és karmája, hanem minden egyes népnek is van missziója, Imagefeladata a Földön, amit be kell, hogy töltsön. Ugyanígy nemcsak egyéni karmáról, hanem népkarmáról is beszélhetünk. Egy adott nép arkangyala ismeri az adott nép sorsát, múltját, jelenét, sőt, a jövőjébe is betekintése van. Ismeri az adott nép karmáját, feladatát, és ennek fényében próbálja azt vezetni. Az arkangyalok közül mindig van egy, akinek a hatása domináns többszáz éven keresztül, s ez nem csak az általa vezetett népnél érezhető. A nép köreiben mindig voltak beavatott személyek, akik szellemi kapcsolatban álltak az adott nép arkangyalával, s közvetítették akaratát a nép felé. A király a koronázáskor kapcsolódott össze a nép arkangyalával. (A korona mint adó-vevő segítette a kapcsolatot.) Ha egy néphez nem kapcsolódik arkangyal, az adott nép szétesik, s eltűnik a történelem színpadáról.

A védőangyalok

A hierarchiában legalul az angyalok vannak, akik egy-egy emberhez kapcsolódnak, egy-egy embert próbálnak vezetni. Talán ez a legizgalmasabb, vagy minket leginkább érintő folyamat. Mielőtt az ember megszületik, hozzákapcsolódik egy angyali lény. Ő már a születésnél, sőt már a fogantatásnál ott található az édesanya körül. Az angyali lényekről tudni kell, hogy különböző bolygóprincípiumokat hordoznak. (Vannak Hold-típusú, Merkúr-típusú, Vénusz-típusú angyalok stb.) Mind a hét fő planéta princípiumát hordozzák. Az, hogy az emberhez milyen típusú angyal kötődik hozzá, az illető életfeladatától függ. Például, ha valakinek az van a karmájában, hogy egy óvodányi gyermeket kell megszülnie, akkor nagyon valószínű, hogy egy Hold-angyal fog hozzákötődni, mert a gondoskodásról, az anyaságról szól az élete. Ha valaki mondjuk művész típus, és az a feladata, hogy alkosson, és az alkotásai révén segítse a környezetét, vagy inspirálja bizonyos magasztosabb célok felé, akkor nagyon valószínű, hogy az illetőhöz egy Vénusz-angyal kapcsolódik hozzá. Ha valakinek a tanítás, tanulás, az információk továbbítása a feladata, akkor egy Merkúr-angyal fog neki segíteni. Tehát attól függően, hogy ki milyen feladattal, karmával születik meg, más-más típusú angyal kötődhet hozzá. Nagyon ritka, de megtörténhet, hogy valaki a tervezettnél korábban teljesíti az életfeladatát, ekkor egy életen belül megtörténhet egy angyalváltás. Az illető például egy Hold-angyal helyett kap egy Vénusz-angyalt.

Jelenleg az ember négy fő testtel rendelkezik. A legdurvább a fizikai test, ennél finomabb az étertest, és ennél még finomabb, magasabb rezgésszintű az asztráltest. Az étertest az életfolyamatokért felelős, ezt hívják élettestnek is. Az asztráltest szinonim a lélekkel, tehát a lelki folyamatokkal, gondolatokkal, érzelmekkel, vágyakkal függ össze. A legmagasabb, halhatatlan testünk a szellem. Ez a mi isteni részünk. Az összes többi burok, a szellem durvább burka, és ezeket a durvább testeinket át kell alakítani sokkal tisztább, finomabb, szellemibb testekké. Ez minden egyes ember feladata. Amikor a szellem inkarnálódik a magasabb világokból, magára veszi ezt a hármas köpenyt, az asztráltestet, az étertestet, aztán a legdurvább, fizikai testet, s minden egyes inkarnálódott szellemnek feladata, hogy ezeket a testeket átalakítsa, megdolgozza, átszellemesítse. Ebben az átalakítási munkában nagyon nagy segítségünkre vannak az angyali hierarchiák. Az asztráltest átalakítását, megtisztítását, megfinomítását a védőangyal segíti. Az étertest átalakítása már nehezebb, tehát egy magasabb szintű lény, az arkangyal segíti. A fizikai testünk a legdurvább test, ezt a legnehezebb átszellemesíteni. Ennek átalakítását az archék segítik elő.

Asztrál –> Angyal –> Manasz (szellem-én)
Éter –> Arkangyal –> Buddhi (életszellem)
Fizikai –> Arché –> Átman (szellemember)

Az asztráltestnek két folyamaton kell keresztülmennie: megtisztuláson és átalakuláson. A megtisztítás az ember feladata, viszont az átalakítás az angyali hierarchiáké. A védőangyalok többek között úgy segítik az embert, hogy különféle képeket helyeznek el az ember asztráltestében. Ahogy az ember tisztul, tudatosan tisztítja az asztráltestét, úgy egyre inkább átszűrődhetnek a tudatába. Ezek a képek a legtöbb embernél öntudatlan formában működnek, tehát nem észleli őket. Van, akinek álmában megjelennek a képek, de mindenképpen a legmagasabb szint az, amikor az ember teljesen éber, nappali állapotban képes őket észlelni.

Ezek a képek három nagyon fontos folyamatot jelenítenek meg, amelyek a jelenlegi korszakban minden ember számára megvalósítandóak. Az első, hogy az egyes emberek más emberek felé őszinte érdeklődéssel és együttérzéssel forduljanak, felkeljen bennük a vágy, hogy segíteni próbáljanak egymáson. A védőangyal olyan képeket helyez el az asztráltestbe, ami arra próbálja rávezetni az embert, hogy amíg körülötte, a környezetében szenvedés van, addig ő se nyugodjék, hanem próbáljon a tudásával, erejével, szeretetével ezeken a szenvedéseken, amennyire lehet, enyhíteni.

A második kép arról szól, hogy az embertársainkat ne csak egy hús-vér, halandó lénynek lássuk, hanem meglássuk, vagy először megérezzük azt, hogy ő egy testet öltött csoda, egy halhatatlan szellemi lény. Ne azzal azonosítsuk a másik embert, amit látunk belőle. Ne a fizikai megnyilvánulása legyen számunkra a másik ember, hanem képesek legyünk arra úgy tekinteni, hogy az egy átmeneti burok. Érezzük meg a másikban azt, hogy ő egy testet öltött, halhatatlan isteni szellem.

S van egy harmadik folyamat, amivel kapcsolatban az angyali lények képeket helyeznek el az ember asztráltestében. Ez arról szól, hogy az ember képes legyen a mai korszakban, a tudati lélek korszakában egy gondolati útra a szellemhez. Régen álmok útján, testelhagyásos módszerekkel, különleges meditációk és különleges gyakorlatok révén lehetett kapcsolatba kerülni a szellemi világgal és az ember saját szellemével, míg a mai korszak abban különleges, hogy egy új lehetőség nyílt meg az ember számára. Ez az új lehetőség az, amit úgy fogalmaztam meg, hogy gondolati út a szellemhez. Ez a lehetőség nemcsak hogy új, hanem nagyon aktuális. A mostani korban arra kell törekedni, hogy az ember a gondolatvilága megtisztításával és átalakításával találja meg az utat a szellemhez. Ehhez az egyik legfontosabb lépés a gondolkodási folyamat szabaddá tétele. A mai ember gondolkodása nagyon kondicionált, nagyon determinált. Iskolai, szülői hatásra és nagyon sok egyéb külső folyamat hatására gondolkodási pályák alakulnak ki bennünk. Szinte előre meg lehet mondani, hogy egy adott helyzetben egy ember mit fog gondolni. A modern pszichológia különféle tesztekkel fel tudja mérni azt, hogy egy ember egy adott szituációban valószínűleg mit fog cselekedni, és mit fog gondolni. Ez baj, hogy a gondolkodás ennyire kiszámítható, ennyire determinált a mai embernél. Arra kellene törekedni, hogy az embernek szabad, spontán gondolatvilága alakuljon ki, ami nem determinált, nem függ a külső eseményektől. Ha a gondolkodás és a gondolkodási folyamat a különféle kötöttségek és determinált folyamatok helyett elmozdul a szabadság felé, akkor lehetőség van arra, hogy az ember megtalálja a gondolati utat a szellemhez és a szellemvilághoz.

Ezeket a képeket régen az emberiség álomban észlelte. Nagyon sokáig azt hitték, hogy az álmok tulajdonképpen az angyaloktól jönnek, az angyalok üzennek rajtuk keresztül. Ez sok esetben tényleg így van, de a mai korszakban nagyon fontos, hogy nappal, éber állapotban is képesek legyünk az angyali hierarchiákkal kapcsolatba kerülni, kommunikálni. Ehhez az első lépés a tudatosság. Az ember próbáljon a nappali életében minél tudatosabb lenni, odafigyelni a különféle folyamatokra, legyenek ezek fizikai folyamatok, különféle életfolyamatok, és természetesen a tudatosítás terjedjen ki az asztráltestre is, tehát a lelki folyamatokra. Tudatosítani kell a vágyakat, a szándékokat, azt, hogy éppen milyen érzelmek, milyen gondolatok vannak az ember tudatában. A minél szélesebb körben kiterjesztett tudatosság elvezethet oda, hogy azokra a nagyon finom jelzésekre, amik az angyaltól, vagy magasabb lényektől jönnek, tudatos legyen az ember. Hiszen hogyan tudná az ember a szellemi lények magasabb üzeneteit észrevenni, ha még arra sem tudatos, hogy áll vagy lélegzik.

A folyamat kulcsa az, hogy az ember először a legfizikálisabb folyamatokat, a testtartás, vagy a járás folyamatát kezdi el tudatosítani, és próbál egyre finomabb szinteket megfigyelni. Ez az odafigyelés elvezethet oda, hogy végül az ember a legfinomabb jelzéseket is képes érzékelni.

ImageA tudatosságnál van egy még magasabb fokozat, amit úgy hívnak, hogy éberség. A tudatosság mindig feltételez egy mentális erőfeszítést. Az éberség azért magasabb fokozat, mert ebben az állapotban az ember tudatos, csak már erőfeszítés nélkül. Az éberség az az állapot, amikor az embernek már nem kell erőfeszítést tennie azért, hogy tudatában legyen akár a testi, akár az éteri, akár a lelki folyamatainak.

Vannak olyan folyamatok, érzések, amik szinte kilökik az angyalt az asztráltestből, illetve nagyon megnehezítik az angyal és az ember asztráltestének kapcsolatát. Ilyen a szorongás, a türelmetlenség, a harag, az aggódás, a kétségbeesés, a félelmek és a hitetlenség. Erre mindig az ember fizet rá, hiszen ha az angyal hozzáfér az ember asztráltestéhez, akkor ott olyan folyamatokat tud véghezvinni, amelyek az embert fejlesztik, emelik mind bölcsességben, mind szeretetben. Ha valaki tud az angyalokról, hisz bennük, és tisztában van a működésükkel, az angyal sokkal könnyebben hozzáfér az asztráltestéhez.

Természetesen az előbbiekkel ellentétes folyamatok – a türelem, a nyugalom, a lelki bátorság, félelemnélküliség, hit és bizalom az égiek és az embertársaink felé – úgy alakítják át az asztráltestet, hogy szinte bevonzzák abba a védőangyalt.

Van még egy fontos téma, ami ide tartozik: vannak olyan ételek, amelyek nemcsak a fizikai és az éteri testre hatnak, hanem az asztráltestre is. Általuk olyan erők kerülnek be az asztráltestbe, amelyek megakadályozzák a védőangyal munkáját. Ezek főleg állati eredetű ételek. A húsételek azok, amelyek leginkább olyan állati asztralitást hordozó erőket juttatnak az emberi asztráltestbe, amelyek akadályozzáka a védőangyal munkáját, becsatlakozását. Nem véletlen, hogy a legtöbb vallásban, a buddhizmusban, a hinduizmusban, sőt a kereszténység több irányzatában nem javasolják, vagy kifejezetten tiltják a húsételek fogyasztását. Ennek tehát egészségügyi okokon túl spirituális háttere is van: ha az ember kerüli a húsfogyasztást, ezáltal az asztráltestéből kitisztulnak azok az állati asztralitást hordozó erők, amik akadályozzák a védőangyallal való kapcsolatot.

A Védőangyal bekapcsolódását segítő 4 tényező:
1. Hús és tojásételek kerülése
2. Heti 1 léböjtnap
3. Szorongás, aggódás, félelem, harag leküzdése
4. Türelem, tolerancia, lelki béke megteremtése

Ha az ember mind testi, mind lelki szinten meglépi ezeket a változtatásokat, és megerősödik a védőangyallal a kapcsolata, akkor olyan tanácsokat, segítséget kaphat tőle, ami őt egész életén át vezetheti. A legtöbb ember nincs tökéletesen tisztában a saját karmájával, előző életeivel, viszont a védőangyal hordozza ezt a tudást, s ennek fényében nagyon sok döntéshelyzetben tud helyesen segíteni. Tehát a lelki változás, életmódbeli változás, tisztább életmód, tisztább étrend, tisztább lelkiség, mind-mind segítenek az embernek a saját védőangyalával való kapcsolat megerősödésében. Ez az első és legfontosabb, amit az ember megtehet.


Az arkangyalok

Van hét fő arkangyal, akik szintén az egyes bolygókkal állnak összeköttetésben. Beszélhetünk Nap-arkangyalról, Hold-arkangyalról, Vénusz-arkangyalról és így tovább. Ők olyan fő arkangyalok, akik még nincsenek arché szinten, de a hatásuk mégsem csak egy népre hat, hanem az egész emberiségre. Kitérnék azokra, akiknek működéséről érdemes tudni néhány dolgot.

Raffael

Raffael egy Merkúr-arkangyal. Két nagy terület van, ami hozzá tartozik, az egyik a gyógyítás. Mindenki, aki tiszta szándékkal gyógyít, az valamilyen szinten Raffaellel áll kapcsolatban, és fontos, hogy ez a kapcsolat egyre tudatosabb legyen. Raffaelt úgy is hívják, hogy a transzformáció arkangyala. Az emberben vannak bizonyos negatív tulajdonságok, negatív erők, amelyeket nem megszüntetni kell, hanem átalakítani pozitív segítő erőkké, pozitív tulajdonságokká. Ezeket az átalakulási folyamatokat is Raffael segíti. Például az emberben lévő birtoklási vágyat, ragaszkodást Raffael segítségével lehet átalakítani úgy, hogy megszülessen az önzetlen adás, az önzetlen adakozás. Raffael segíti az emberben lévő romboló erők átalakítását kreatív, alkotó erőkké.

Michael

Szeptember 29-től, Mihály-naptól Karácsonyig tart az úgynevezett Michaeli időszak, Michael arkangyal időszaka. Mihály a Naphoz kötődik, a bölcsesség és a szellemi tanulmányok tartoznak hozzá. Ez az időszakasz különösen kedvező arra, hogy az ember elmélyedjen a különféle szellemi tanításokban, előadásokra járjon, vagy ilyen témájú könyveket olvasson. Annak is kedvez ez az időszak, hogy azt, amit az ember tanul, megértse és megjegyezze, tehát ez élő, aktív tudás legyen az emberben. Az évkörön továbbhaladva a Karácsonytól Húsvétig tartó időszakasz pedig abban segít, hogy azt, amit az ember a Michaeli időszakaszban megtanult és megértett, áthassa szereteterőkkel, szíverőkkel, levezesse a szívébe. A Húsvét utáni időszakasz, ami egészen Mihály napig tart, a tanultak, a szívben megélt tudás megvalósítását segíti elő, ez a megvalósítás fázisa.

Az angyali hierarchiákon belül is van egyfajta evolúció, fejlődés. Azok a lények, akik most angyalok, egy idő múlva átléphetnek arkangyali szintre, aztán egy hosszabb idő múlva továbbléphetnek arché szintre. A szellemi kutatások szerint Michael, aki arkangyali rangú volt, a 19. század vége felé arché szintre lépett, és azóta archéként, emberiségvezetőként, korszellemként kell rá tekinteni.

Gábriel

Gábriel egy Hold-arkangyal, őt úgy is hívják, hogy a születés arkangyala, mivel az ember születési folyamatát segíti elő. Ő az, aki az evangéliumokban bejelenti Jézus születését a szülőknek. Amikor az ember megszületik, mindig vannak körülötte segítő lények, segítő angyalok, a születés angyalai. Ők a gábrieliták, Gábriel arkangyal tanítványai. A halál folyamatát, azt, hogy ott minden helyesen történjen, a michaeliták segítik elő.

Amikor Gábriel arkangyal domináns, tehát amikor az ő hatása a legerősebb az emberiségre, akkor mindig egy nagyot lépnek elő a Földön az emberi tudományok. Őt a tudományok arkangyalának is hívják, mivel elősegíti a Földön a természettudományok fejlődését. Ezzel szemben Michael a szellemi tudományok, a szellemi tanítások fejlődését segíti elő.

Uriel

Uriel egy Jupiter-arkangyal, az Akasha egyik őrzője. Az Akasha az a kozmikus képtár, kozmikus memória, ami tulajdonképpen a világegyetem memóriája. Ennek a kozmikus memóriatárnak az őre Uriel, részben ő dönti el, hogy ki léphet be az Akasha krónikába. Az évkörön belül a nyári hónapok tartoznak Urielhez. Nyáron az égből, a Napból jövő erőket egyesíti a Földből áradó erőkkel, s ezeket az égi-földi, egyesített erőket adja vissza az emberiség számára. Aki ezeket az erőket fel tudja venni, arra fejlesztő hatással vannak.

Kultúrkorszak Hierarchiával való kapcsolat
Indiai arché
Perzsa arkangyal
Egyiptomi angyal
Görög-római
Germán-kelta angyal
Szláv arkangyal
Univerzális arché

Minden egyes kultúrkorszakban más és más volt az emberiség kapcsolata az angyali hierarchiákkal. A fenti táblázat azt mutatja meg, hogy a jelen főkorszakunk egyes kultúrkorszakaiban az emberiség melyik angyali hierarchiával állt szorosabb kapcsolatban. A negyedik kultúrkorszak egyfajta szellemi mélypont volt. Az embereknek – egy-két beavatotton kívül – nem volt kapcsolata a magasabb világokkal. Most, az ötödik kultúrkorszakban az a feladat, hogy megint megerősítsük a kapcsolatot az angyali hierarchiákkal. A harmadik kultúrkorszakban az angyali hierarchiákkal való kapcsolat ajándék volt az emberiség számára. Amit akkor kegyelemből megkaptunk, azt most tudatosan, megfelelő munkával, erőfeszítéssel, tisztulással, gyakorlatokkal kell megerősíteni. Ugyanez lesz a feladat a hatodik kultúrkorszakban az arkangyali lényekkel, s majd a hetedik kultúrkorszakban az archékkal.

Az angyalok feladata a Föld asztráltestének a tisztítása is, amire azért van szükség, mert rendszeresen beszennyeződik. Ezt többek között az emberben lévő haragos vagy türelmetlenséggel teli érzelmek okozzák. Mindazzal, ami a gondolatvilágunkban van, s nem elég tiszta, nem elég morális, minden agresszív, vagy türelmetlen gondolattal, amit ki sem mondunk, csak rágondolunk, egyfajta asztrális környezetszennyezést hajtunk végre. Az angyalok feladata, hogy ezt újból és újból megtisztítsák. Ez szintén egy segítség, kegyelem. Pár ezer év múlva el kell oda jutnia az emberiségnek, hogy ezt maga oldja meg.

Az arkangyalok ugyanakkor nemcsak az ember étertestére hatnak, hanem a Föld étertestének tisztítása is az ő feladatuk. A Föld étertestét az ember a beszéd által tudja beszennyezni. Tehát, a kritikával, a haragos beszéddel, a hazugsággal éteri környezetszennyezést hajt végre. Ezeket az éteri szennyeződéseket az arkangyalok pucolgatják a Föld étertestéből. 
Az archék a Föld fizikai testére vannak hatással, ott tudnak különféle változásokat és folyamatokat beindítani.

Szeráfok A planétarendszerek kapcsolatát szabályozzák
Kerubok Egy planétarendszeren belül összehangolják
a bolygók mozgását
Trónok A bolygó mozgásához adják az akarati impulzust
Uraságok Segítik egy bolygó asztrális testének kialakulását
Erők Segítik egy bolygó éteri testének kialakulását
Hatalmasságok Segítik egy bolygó fizikai testének kialakulását
Archék A bolygó fizikai testére hatnak
Arkangyalok A bolygó éteri testét tisztítják
Angyalok A bolygó asztrális testét tisztítják

A hierarchiák és az évkör ünnepei

Az évkör nevezetes ünnepeikor a hierarchiák világában is lényeges folyamatok mennek végbe. Minden ünnep mögött egy áldozati tett húzódik meg: bizonyos hierarchiák áldozata a fölöttük álló hierarchiák felé. Kozmoszunkban a legnagyobb szellemi erő a szeretetből fakadó áldozat. Az évkör ünnepeinek a hierarchiák áldozata adja meg a szellemi erőt. Megfelelő testi-lelki állapotban az ember képes ebből a szellemi erőből meríteni!

Michael ünnepe Archék áldozata a 
Hatalmasságok felé
Advent ünnepe Hatalmasságok áldozata
az Erők felé
Karácsony ünnepe Erők áldozata az Uraságok felé
Vízkereszt ünnepe Uraságok áldozata a Trónok felé
Húsvét ünnepe Trónok áldozata a Kerubok felé
Mennybemenetel ünnepe Kerubok áldozata a Szeráfok felé
Pünkösd ünnepe Szeráfok áldozata a 
Szentháromság felé

A hierarchiák szerepe a köztes lét eseményeiben

Minden egyes ember amikor meghal, elhagyja a Földet, és végigmegy a bolygószférákon. Az egyes bolygószférákban találkozást élhet át az angyali hierarchiákkal. Azért a bolygókról nevezték el ezeket a szférákat, mert a hozzájuk kapcsolódó szellemi folyamatokat az egyes bolygók által meghatározott térben kell keresnünk.

Halála után az ember elsőként a Hold szférájába kerül. Itt angyali lényekkel találkozhat. A velük való kapcsolatfelvétel intenzitását, tudatosságát az határozza meg, hogy van-e az ember lelkében valami olyan nagyon erős vágy, ami még a Földhöz köti. Ez lehet egy emberi szempontból érthető érzelem is, mint például ha valaki hátrahagyja a kisgyerekét, és a lelkét az tölti ki, hogy mi történik vele a Földön. A Hold-szférában minden olyan vágy és gondolat, ami erősen a fizikai síkhoz köti az ember lelkét, akadálya lehet az angyalokkal való kapcsolatnak. Van ennél egy sokkal gyakoribb példa, nevezetesen az, ha itt a fizikai síkon valaki elkezd valamilyen szenvedélynek hódolni. Ez lehet alkoholizmus, lehet dohányzás vagy kábítószerezés. Ezek által a lélekben is függőség alakul ki, tehát ha valaki meghal, hiába veti le a fizikai testét, a lélekben továbbra is ott marad a vágy a kábítószerrel vagy az alkohollal kapcsolatban. Ez a vágy a Hold-szférában is hat, s megakadályozza az angyalokkal való kapcsolatot. Ha valaki dohányzik, vagy kábítószerezik, akkor mindenképpen javasolt, hogy legalább a halála előtt pár évvel szokjon le ezekről a szenvedélyekről, figyelembe véve azt, hogy a Hold szférában az angyalokkal való kapcsolat létrejöjjön.

Amikor valaki meghal, egyfajta karmát is magával visz. A karma a köztes létben nagyon letompítaná a tudatot, ezért a Hold-szférában az a védőangyal, aki kísérte az embert egész életén át, átmenetileg magára veszi azt. A szellem így karma nélkül járja be a köztes létet, s amikor újra inkarnálódik, a saját védőangyalától visszakapja ezt a karmikus csomagot.

A következő szféra, ahová az ember halála után kerül, a Merkúr-szféra. Ez az arkangyalok világa. Az, hogy a Merkúr-szférában tudatos-e az ember, és sikerül-e az arkangyalokkal kapcsolatba kerülnie, többek között attól függ, hogy mennyire volt őszinte életében. Itt számítanak a hazugságok, és hogy mennyi olyan fogadalma van, amit aztán nem tartott meg. Ez a moralitás szférája. Ha az embernek itt a Földön volt egy képe arról, hogy mi a morális tett, és ezt próbálta megtartani, embertársai felé próbált türelmes lenni, ez komoly segítő erő a Merkúr-szférában, hogy az arkangyali lényekkel kapcsolatba kerüljön.

A következő a Vénusz-szféra. Itt az archékkal való kapcsolatra van lehetőség. Ha az ember életében hitt a szellemi világ létezésében, szívbéli meggyőződésből csatlakozott valamilyen valláshoz, az segíti a tudatosságot ebben a szférában.

A következő a Nap-szféra. A Nap-szféra a hatalmasságok birodalma, akiket formaszellemeknek is hívunk. Ebben a szférában az számít, hogy valaki milyen mértékben valósította meg életében a feltétel nélküli szeretetet, mennyire került kapcsolatba a Krisztus-impulzussal.

A Nap-szféra után következik a Mars-szféra, az erők szférája. Itt az segíti a tudatosságot, ha ekkorra minden földi dologtól el tudunk szakadni.

A Jupiter-szféra a következő, az uraságok szférája, ahol el kell szakadni a vallásos kötelékektől.

Az utolsó a Szaturnusz-szféra, a trónok lakóhelye. A Szaturnuszhoz három nagyon fontos alapminőség tartozik. Ez a három a karma, a halál, és a beavatás. A Szaturnusz-szférában csak akkor képes valaki tudatos lenni s a trónok hierarchiájával kapcsolatba kerülni, ha itt a Földön átesett valamilyen beavatáson, méghozzá olyan beavatáson, melynek során nappali éber tudatosság mellett mintegy beleélte magát a magasabb világokba, tehát tudatos szemlélője lett a magasabb világok tényeinek és lényeinek.

A szemfülesek észrevehették, hogy két hierarchia kimarad: a kerubok és a szeráfok. Ők nem a további bolygószférákkal függenek össze, ugyanis az ő feladatuk és hatáskörük a Naprendszeren túlmutat. A Kerubok egy egész naprendszert és a naprendszeren belüli bolygók mozgását hangolják össze. A Szeráfok feladata pedig a naprendszerek mozgásának összehangolása.

Csillag-szféra Kerubok, Szeráfok
Szaturnusz-szféra Trónok
Jupiter-szféra Uraságok
Mars-szféra Erők
Nap-szféra Hatalmasságok
Vénusz-szféra Archék
Merkúr-szféra Arkangyalok
Hold-szféra Angyalok

Az angyali hierarchiák folyamatosan segítik az emberiség fejlődését. A mai kor feladata a tudatos-élő kapcsolat felvétele velük. Testünket-lelkünket olyan állapotba kell hozni, hogy ne legyen akadálya a tudatos kapcsolatnak. Az angyali hierarchiák Isten követei, Krisztus munkatársai. Gondoljunk rájuk hittel, bizalommal és szeretettel minden nap!

Váradi Tibor

Megjelent a Manifesztum 34. számában.

A szerző

Napfényes Élet Alapítvány

Napfényes Élet Alapítvány

Alapítványunk non-profit alapon, közhasznú tevékenységet folytat. Célunk az emberek testi lelki- szellemi harmóniájának elősegítése. Ennek érdekében előadásokat, táborokat és tanfolyamokat szervezünk (pl.: Természetes életmód alapjai, Szellemtudomány alapjai és haladó tanfolyam). Váradi Tibor (vallásbölcsész, természetgyógyász) előadásait minden héten több száz ember látogatja, ezekről felvételeket készítünk, és közreadjuk azokat audio kazettákon, DVD-n és CD-n.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag stb.) bármilyen formában történő reprodukálása, terjesztése és értékesítése. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Bővebben a szerzői jogokról >>

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Categories: Szellemi lények

Kapcsolódó cikkek