A szellemtudomány célja a szellemi világ tényeinek és lényeinek megismerése által az egyéni szellem visszavezetése a világszellemhez. Ezen az úton nélkülözhetetlen az érzékfeletti világban létező szellemi hierarchiák megismerése.

Az ember szintje alatt terül el az állatvilág, a növényvilág és az ásványvilág. Ezen világok megismerésével foglalkozik a természettudomány. Az ember szintje felett található az angyalok, arkangyalok és archék világa. Ezen világok megismerésével foglalkozik a szellemtudomány.

Szinte minden ősi hagyományban és szellemi tanításban említést tesznek azokról a láthatatlan lényekről, akik segítik a világ és az ember fejlődését. A Bibliában sok helyen lehet olvasni a különféle angyali rendekről és tetteikről, de csak a középkori teológusok rendszerezik őket. A 325. évi niceai zsinat az angyalhitet dogmává teszi. A keresztény angelológia elsősorban Dyonisios Areopagites, Szent Ambrus és Aquinói Szent Tamás írásai alapján bontakozott ki. Ebben az írásban a keresztény ezotéria és az antropozófikus szellemtudomány fényében szeretném ismertetni az angyali hierarchiák működését.

A kilenc angyali hierarchia
 
Szeráfok Szeretet szellemei
Kerubok Összhang szellemei
Trónok Akarat szellemei
 
Uraságok Bölcsesség szellemei
Erők Mozgás szellemei
Hatalmasságok Forma szellemei
 
Archék Idő szellemei
Arkangyalok Nép szellemei
Angyalok Védelem szellemei

A fölső hármasság (Trónok, Kerubok, Szeráfok) közvetlen kapcsolatban áll a Szentháromsággal. A középső hármasság (Hatalmasságok, Erők, Uraságok) feladata az alsó és felső hármasság közötti kapcsolat fenntartása. Az alsó hármasság (Angyalok, Arkangyalok, Archék) az emberiséggel és a földi világgal áll kapcsolatban. Mivel az emberiség fejlődésére az alsó hármasság hat leginkább, a cikk további részében csak róluk lesz szó részletesebben.

ANGYALOK

Minden ember kap egy védőangyalt leszületése előtt. A védőangyal szellemi látással minden megszületett kisgyermek feje fölött ott látható a 7. csakrához becsatlakozva. Ha az anya nem kiabál a születésnél, hanem próbál csöndben maradni, a gyermek védőangyala közli az anyával a megszületett gyermek optimális keresztnevét. (A helyesen megválasztott keresztnév segíti a felvállalt kereszt, azaz a karma teljesítését).

Sajnos 3-4 éves korra megszakad a kapcsolat a gyermek és az Angyala között. Minden szellemi útra lépő ember feladata ismét kiépíteni a kapcsolatot a védőangyallal.
A védőangyal akkor tud visszakapcsolódni, ha a tudat elér egy bizonyos rezgésszintet. A tudatszintet a mai embernél két fő erő befolyásolja:
– az emésztésnél felszabaduló erők,
– a gondolkodásból felszabaduló erők.

A hús és tojás emésztése során olyan erők szabadulnak fel, amelyek megakadályozzák a védőangyal becsatlakozását. Csak vegetáriánus étrend mellett van remény az Angyal befogadására!

Ennél nehezebb feladat a gondolatvilág rendezése. A szorongás, aggódás, félelem és harag által felszabaduló erők akadályozzák leginkább a védőangyallal való kapcsolatfelvételt. Tehát a helyes étrend és a nemes gondolatok által lehet a 7. csakrához becsatlakoztatni a védőangyalt.

Az Angyalok a harmadik planetáris inkarnációban (Hold-Lét) élték az ember-fokozatukat. Az Angyalok egyik feladata a megtisztított emberi asztráltest átalakítása szellem-énné (MANASZ). Így tud az emberben kifejlődni az Angyalok munkája által a szellemi látás (imagináció).

A védőangyal ismeri az ember előző életeit, magával hozott karmáját és azt az életfeladatot, amivel az ember megszületett. Azt lehet mondani, hogy a védőangyal jobban ismeri az embert, mint az ember saját magát.

Az Angyalok legdurvább teste az éterikus test. A fizikai síkon a vízre úgy tekinthetünk, mint az Angyalok testére. A folyékony elemen keresztül tudnak a legkönnyebben megnyilvánulni a világunkban.

Az Angyalok feladata a Föld asztráltestének tisztítása is. A Föld asztráltestét elsősorban a helytelen emberi gondolatok szennyezik be. Így (sajnos) éppen elég munkát biztosítunk az Angyali lényeknek.

Ha egy Angyal eljuttatja a védencét egy bizonyos szintre, akkor ő is továbbléphet az arkangyali szintre.

ARKANGYALOK

Ugyanúgy, ahogyan az Angyalok feladata az egyes ember vezetése, az Arkangyalok feladata egyes népek vezetése. Minden nép fölött egy Arkangyal található.

Vannak szabályosan és szabálytalanul fejlődött Arkangyalok. A szabályosan fejlődött Arkangyaloknak köszönhetően alakul ki az adott népre jellemző temperamentum. A szabálytalanul fejlődött Arkangyalok révén (akiknek már Formaszellemekké kellett volna válniuk) alakult ki az egyes népekre jellemző nyelv.

Az Arkangyalok a második planetáris inkarnációban (Nap-Lét) élték ember-fokozatukat. Az Arkangyalok egyik fő feladata a megtisztított éteri test átalakítása életszellemmé (BUDDHI). Így tud az emberben kifejlődni az Arkangyalok munkája által a szellemi hallás (inspiráció).

Az Arkangyalok legdurvább teste az asztrális test. A fizikai síkon a levegőre úgy tekinthetünk, mint az Arkangyalok testére. A légnemű elemen keresztül tudnak legkönnyebben megnyilvánulni a világunkban.

Az Arkangyalok feladata a Föld éterikus testének tisztítása is. A Föld éterikus testét elsősorban a helytelen emberi beszéd (hazug beszéd, durva beszéd, stb.) szennyezi be.

A keresztény ezoterikában négy fő Arkangyal ismeretes:

– Michael,
– Gabriel,
– Raffael,
– Uriel.

Image

Michael Arkangyal:

– Iszlám hagyomány szerint Michael szárnyai smaragdzöld színűek, és az ő könnyeiből alakultak ki az egyes angyalok.
– A holt-tengeri tekercsekben Michael a Fény Hercegeként jelenik meg, aki a Sötétség Fiai ellen vezet háborút.
– Michael és segítői (michaeliták) küzdenek az ahrimáni ellenerőkkel.
– Michael a korszellemnek megfelelő szellemi tanítások atyja, a modern szellemtudomány kinyilatkoztatója.
– Michael által fog a materializmus teljesen eltűnni a Földről.
– Michael 1879-ben a korszellemek szintjére emelkedett, tehát azóta nem Arkangyal, hanem Arché.

Gabriel Arkangyal:

– Ő jelentette be Jézus és Keresztelő Szent János születését a szülőknek.
– Iszlám hagyományban Gabriel az Igazság szelleme, aki lediktálta a Korán szövegét Mohamednek.
– Gabriel segítette a természettudományok fejlődését.
– Gabriel kelti fel az érdeklődést az emberben saját népe iránt.
– Ő szabályozza az asztrálpokolba került szellemek ottlétének időtartamát.

Uriel Arkangyal:

– Uriel volt az, aki figyelmeztette Noét a közelgő vízözönre.
– Uriel adta át az emberiségnek az alkímiai és kabbalista tanításokat.
– Uriel az Ákása-krónika szellemi őrzője (ő határozza meg, ki tekinthet be ebbe a kozmikus memória-tárba).

Raffael Arkangyal:

– Ő adta át az emberiségnek a gyógyítás tudományát.
– Raffael hatására bontakozott ki a Grál-áramlat és a Templomos-rend.
– Raffael a transzformáció Arkangyala is, mert ő segíti az alacsonyabbrendű ösztönerők átalakítását magasabb szellemi erőkké.

Minden Arkangyal 354 évig van uralmon, amikor a hatása domináns lesz a többi Arkangyalhoz képest.

Michael
Oriphiel
Anael
Zachariel
Raffael
Samael
Gabriel
Michael
Nap Arkangyal
Szaturnusz Arkartgyal
Vénusz Arkangyal 
Jupiter Arkangyal 
Merkúr Arkangyal 
Mars Arkangyal 
Hold Arkangyal 
Nap Arché
Kr. e. 600-tól
Kr. e. 246-tól
Kr. u. 108-tól
Kr. u. 462-től
Kr. u. 816-tól 
Kr. u. 1171-től
Kr. u. 1525-től
Kr. u. 1879-től

Ha egy Arkangyal elvégezte a küldetését, Arché szintre emelkedhet!

ARCHÉK

Az Archék feladata az egész emberiség vezetése. Az Archék az első planetáris inkarnációban (Szaturnusz-Lét) élték ember-fokozatukat. Az Archék fő feladata a megtisztított fizikai test átalakítása szellemi testté (ÁTMAN). Így tud az emberben kifejlődni az Archék munkája által a szellemi egyesülés (intuíció) képessége.

Az Archék legdurvább teste az „ÉN”. A fizikai síkon a hőre úgy tekinthetünk, mint az Archék fizikai testére. A természeti jelenségek közül a villámlásban nyilvánul meg leginkább az Archék ereje.

Image

Az emberiség az egyes kultúrkorszakokban az alsó hármasság más-más tagjával állt szoros kapcsolatban.

Indiai korszak Kapcsolat az Archékkal
Perzsa korszak Kapcsolat az Arkangyalokkal
Egyiptomi korszak Kapcsolat az Angyalokkal
Görög-római korszak Szellemi elsötétedés
Anglo-germán korszak Kapcsolat az Angyalokkal
6. korszak Kapcsolat az Arkangyalokkal
7. korszak Kapcsolat az Archékkal

 

A negyedik kultúrkorszak előtt az ember kapcsolata ösztönösen megvolt az angyali hierarchiákkal. Most újból fel kell építeni ezt a kapcsolatot, de tudatosan!
A jelenlegi, ötödik kultúrkorszakban az Angyal csak akkor tud dolgozni az ember asztrális testén, amikor az ember szellemi tanításokkal foglalkozik. Akinek a gondolatvilágát csak az anyagi világ dolgai töltik ki, ott az Angyal tehetetlen.

Az atlantiszi és lemúriai korszakban sok Angyal emberi testben tudott inkarnálódni. Ma ez már teljesen lehetetlen.

Halál után az emberi szellem találkozhat az alsó háromság tagjaival az egyes bolygószférákban.

Hold-szféra: Itt találkozhat a szellem az Angyalokkal.
Merkúr-szféra: Itt találkozhat a szellem az Arkangyalokkal.
Vénusz-szféra: Itt találkozhat a szellem az Archékkal.

Hiába erőltetik egyes szellemi áramlatok, hogy az ember közvetlenül találja meg a kapcsolatot Istennel, mert erre a mai emberek többsége képtelen – az emberek csak saját védőangyalukhoz jutnak el.

Sok látó és médium hiszi azt, hogy Istennel beszélget, pedig „csak” a saját védőangyalával került kapcsolatba. Az Istennek címzett imádságok nagy része is a védőangyalokhoz fut be.
Ha valaki mégis Arkangyalt csatlakoztat be magához, akkor már sok ember tanítója és segítője lehet. Őket hívják Keleten bódhiszattváknak. Amikor egy bódhiszattva elengedi Arkangyalát, és helyette egy Arché csatlakozik hozzá, akkor buddha szintre lép. A buddha szintű lénynek nem kell többet testet öltenie, ha nem akar.

Archénál magasabb lényt nem lehet befogadni. Idáig egy ember élt a Földön, aki egy Arché feletti lényt fogadott be magába: Jézus. Ez a tett egyszeri és megismételhetetlen. Jézus Krisztus óta az összes angyali hierarchia működése megváltozott. A Golgotai Misztérium óta az angyali rendek legfőbb feladata a Krisztus-impulzus eljuttatása az emberiséghez, hogy az emberiségből a jövőben kifejlődhessen egy 10. angyali rend: a SZABADSÁG ANGYALAI!

 

„Én égi barátom, én Angyalom,
Ki a Földre vezettél engem,
S vezetsz majd az emberi lélek
Szellemi honába vissza
Ismerős útjainkon sokezer évnek,
Világosságod, erőd, tanácsod
Meg ne vond éntőlem,
Hogy a sors lobogó tüze
Jobb edényül adjon vissza a sorsnak,
S én mind jobban telíteni tudjam
Isteni világcélok értelmével.”

Rudolf Steiner


Váradi Tibor

Megjelent a Manifesztum 3. számában.

A szerző

Napfényes Élet Alapítvány

Napfényes Élet Alapítvány

Alapítványunk non-profit alapon, közhasznú tevékenységet folytat. Célunk az emberek testi lelki- szellemi harmóniájának elősegítése. Ennek érdekében előadásokat, táborokat és tanfolyamokat szervezünk (pl.: Természetes életmód alapjai, Szellemtudomány alapjai és haladó tanfolyam). Váradi Tibor (vallásbölcsész, természetgyógyász) előadásait minden héten több száz ember látogatja, ezekről felvételeket készítünk, és közreadjuk azokat audio kazettákon, DVD-n és CD-n.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag stb.) bármilyen formában történő reprodukálása, terjesztése és értékesítése. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Bővebben a szerzői jogokról >>

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Categories: Szellemi lények

Kapcsolódó cikkek