Az embert három jelenség teszi emberré: a felegyenesedett járás, az értelmes beszed és a gondolkodás. Az atlantiszi embernél még nem beszélhetünk gondolkodásról, intellektusról. Amíg az éteri fej nem fedte pontosan a fizikai fejet, az atlantiszi ember látta az érzékfeletti világot. Amikor az éteri fej fedésbe került a fizikai fejjel, megszűnt a magasabb látás, és megjelent a gondolkodás. Az akkori gondolkodás azonban jelentősen eltért a maitól!

Az emberek régebben a gondolatokat a szellemi világból érkező sugalmazásnak érezték. A gondolkodás folyamatát nem sajátjukként élték meg, hiszen a kozmikus szellemiség tengerében egy cseppnek érezték csupán magukat. Azt a lényt, akit a kozmikus gondolatok urának tekintettek, így hívták: MICHAEL.

A golgotai misztérium korában változás történt: megindult a kozmikus gondolkodás egyénivé válása. Ez a folyamat a IX. században zárult le. Egyéni intelligenciáról tehát a IX. századtól beszélhetünk. A IX. századtól az emberek kezdték úgy érezni, hogy ők képezik a gondolataikat. Az ember éretté vált arra, hogy saját szellemi lényére ráeszméljen.

I. századig: Kozmikus intelligencia. Eredete: Michael arkangyal
I.-IX. század: Átmenet korszaka
IX. századtól: Egyéni intelligencia. Az ember saját szellemiségéből meríti aktívan az ideákat.

Az egyénivé vált gondolkodás révén két változás indult meg az emberben:

1. A gondolatvilág csak a fizikailag érzékelhetőre korlátozódott.

2. Az ember növekedett a szabadságban.

A mai ember a fejével gondolkodik – a gondolkodás agyhoz kötött folyamat. Michael az a szellem, aki kiszabadítja a gondolatokat a fej hatásköréből, és szabaddá teszi számukra a szívhez vezető utat!

A mai kor emberének el kell jutnia a fejgondolkodástól a szívgondolkodásig; ezt a folyamatot pedig Michael segíti!

Michael

Míg a fejgondolkodás nem-cselekvő és szemlélődő, addig a szívgondolkodás tevékeny és teremtő. A fejgondolkodás alapja a fizikai agy, míg a szívgondolkodás alapja az éteri szív.
A gondolat átalakítását Michael segíti!

Nézzük meg az emberi gondolkozás átalakulását a kultúrkorszakok tükrében:

1. kultúrkorszak: Az emberi gondolat szellemmel, lélekkel és élettel áthatott.

2. kultúrkorszak: Az emberi gondolat lélekkel és élettel áthatott.

3. kultúrkorszak: Az emberi gondolat élettel áthatott.

4, kultúrkorszak: A fejhez kötött intellektuális gondolkodás kialakulása.

5. kultúrkorszak: Az emberi gondolat ismét át lesz hatva élettel Michael által.

6. kultúrkorszak: Az emberi gondolat ismét át lesz hatva lélekkel Michael által.

7. kultúrkorszak: Az emberi gondolat ismét át lesz hatva szellemmel Michael által.

Mi az az út, amin keresztül Michael a halott gondolatoktól a szellemmel áthatott gondolatokhoz vezet? A szellemtudomány útja! Michael a modern szellemi tanítások kinyilatkoztatója. A szellemtudományban emberi gondolatok formájában megtaláljuk az isteni-kozmikus gondolatokat. A kozmikus gondolatokkal nemcsak eszmények költöznek a lelkünkbe, hanem a szellemi világból jövő szellemi élet is beárad!

A szellemtudomány nem csupán tan vagy elmélet, hanem magába foglal egy komoly gyakorlati részt, egy beavatási utat is. Michael ennek a korszellemnek megfelelő beavatási útnak az inspirátora, segítője. Így tehát azt mondhatjuk, hogy minden korszellemnek megfelelő szellemi tanítás, és minden modern keresztény beavatási út fő kinyilatkoztatója – és egyben segítője is – Michael!

Miben segít Michael?

Abban, hogy az emberi intellektus át legyen hatva szellemiséggel! Az intellektus és a szellemiség frigyre lépése olyan mértékben történik meg, amilyen mértékben az egyes emberek magukévá teszik a modern szellemtudományt! A korszellemnek megfelelő (michaeli) szellemi tanítások olyan spirituális igazságokat közölnek, amelynek felvétele intellektuális erőfeszítés révén lehetséges. Aki lusta gondolkodni és koncentráltan figyelni, annak nehéz megérteni Michael tanításait.

Michael tevékenysége az ember életében három fő szakaszra osztható:

1. Előkészület
Lényege: A Michael-Impulzus befogadása a gondolati szférába.
Michael megtermékenyíti a földi gondolatokat a kozmikus gondolatokkal. Az emberi intellektus ennek révén egyre spirituálisabbá válik. Ezen a szinten kezdenek kifejlődni a magasabb megismerés szervei.

2. Megvilágosodás
Lényege: A Michael-Impulzus befogadása az érzelmi szférába.
Michael segítségével a gondolatok levezetése a fejből a szívbe. A szívben átélt gondolatok fénnyé változnak, a feltámadt gondolat eleven fényévé, amely a szívből kisugárzik a világba. A megvilágosodásnak ez a lelki élménye Michael igazi ünnepe!

3. Beavatás
Lényege: Michael-Impulzus befogadása az akarat-szférába.
Ezen a szinten lehetővé válik a szellemi világba való tudatos behatolás, a saját szellemi kutatás, valamint a szellemi lényekkel való kommunikáció.

A szellemi iskolázás három fokozatának megvalósítása tehát Michael segítségével válik lehetővé!

Michael és a Nátháni lélek

A szellemtudomány tanítása szerint az emberiség „bűnbeesése” a lemúriai korban történt meg. Ekkor hatoltak a luciferi erők az emberek asztrális testébe. A lelkek közül azonban egyet visszatartottak a magasabb szférákban, aki így nem ment át a közös bukáson. A szellemtudomány ezt a lényt úgy hívja, hogy: Nátháni lélek.

Szintén a lemúriai korhoz kötődik az emberi forma végleges kialakítása, amelyben Michael tevékenyen részt vett. Ezért sokszor hívják őt az „emberi forma arkangyalának” is.

A Nátháni lelket tehát visszatartották az arkangyalok szférájában. A luciferi lények természetesen próbálták őt is megkörnyékezni. Michael arkangyal lett a bűnbeeséstől megóvott Nátháni lélek napszerű őrzője!

Michael arkangyal tartotta távol a Nátháni lélektől az ellenerőket egészen addig, ameddig elkövetkezett a Nátháni lélek első (és egyetlen) testet öltése. Ezt a testet öltést ünnepeljük meg évről-évre karácsonykor! A testet öltött Nátháni lélek tehát nem más, mint Jézus!

Michael a szellemi világban maradt, és onnan figyelte a palesztinai eseményeket. Ekkor a Nátháni lélek segítője átmenetileg Gabriel arkangyal lett.

Ebben az időszakban történt meg az, hogy Krisztus elhagyta a Nap-szférát, és a Nátháni lélekhez kapcsolódott. Krisztus a Jordán keresztelőnél kötődött össze a Nátháni lélekkel, majd a golgotai misztérium (keresztre feszítés) után válik el tőle.

Michael ezzel egyidőben a Nap-szférába került, és Krisztus helyettese, Krisztus képviselője lett! A golgotai misztérium előtt Michael Jahve követe volt. A golgotai misztérium után Michael Jahve (Hold-exusai) követéből Krisztus (Nap-exusai) követe lett, s azóta legfontosabb segítője!

Michael-Impulzus: A szellemi világból hat az emberek világába
(fő ismérve a bölcsesség)
Krisztus-Impulzus: Az emberek világából hat a szellemi világba
(fő ismérve a szeretet)

Michael, aki vezető szerepet játszott a golgotai misztérium előkészítésében, korunkban elvezet a golgotai misztérium megértéséhez.

Michael és az ellenerők

Az emberi fejlődést akadályozó lények egyik csoportját alkotják az ahrimáni szellemek. Ahrimán próbálja az embert hitetlenné, szkeptikussá, materialistává, ateistává tenni. Michaelt gyakran ábrázolják úgy, amint éppen küzd a sárkánnyal. A sárkány (Ahrimán) legyőzése, az anyagelvű gondolkodás meghaladása a mai ember feladata.

A mai ember vagy Ahrimán hatása alá kerül, és akkor csak azt fogadja el, amit érzékszerveivel észlel, vagy befogadja a Michael-Impulzust, és nyitott lesz a szellemi tanításokra.
Mi történik, ha valaki Ahrimánt választja Krisztus helyett?

Aki Ahrimán hatása alá kerül, erősen materialista gondolkodású lesz. A materialista gondolkodás hatására pedig az ember éteri teste megszilárdul, besűrűsödik. Halál után az ilyen emberek éteri teste nem tud lebomlani!

A materialista emberek halála után le nem bomlott éteri testeket az ahrimáni szellemek megszerzik, s azokból a Föld köré egy éteri falat akarnak emelni. Ez az éteri fal akadályozná az emberiség és a szellemi hierarchiák kapcsolatát. Michael munkája ezért részben arra irányul, hogy segítse a megszilárdult étertestek gyors feloszlását. A materialista emberek halála után harc folyik a michaelita és az ahrimáni lények között az éteri testekért. Vagy tizenkét michaelita szellem veszi körbe a le nem bomlott éteri testet, és a szeretet erejével lebontják azt, vagy az ahrimáni szellemek kaparintják meg, és építgetik belőle az éteri falat. Ez az éteri fal azt is akadályozza, hogy a Föld a megfelelő időben és a helyes módon lépjen tovább a következő planetáris inkarnációba.

A szellem kozmikus sorsát a golgotai misztérium előtt a következő lények alakították: Mózes és a kerubok.

A szellem kozmikus sorsának irányítói a golgotai misztérium óta:
– Mózes helyett Krisztus
– A kerubok helyett Michael.

Michael legfőbb feladata, hogy az egyes emberek karmáját összhangba hozza a világ karmájával (tehát az egyes emberek úgy dolgozzák le egyéni karmájukat, ahogyan ez az egész világ fejlődését legjobban szolgálja). Végül még egy fontos szellemi tény: Michael 1879-ben arkangyali szintről arché szintre emelkedett! Míg arkangyalként csak egyes népekre hatott, most arché szinten az egész emberiség fejlődését segíti!

Összefoglaló

1. Michael a kozmikus intelligencia ura, a gondolatok tüzes fejedelme.

2. Michael segíti az emberek fejgondolkodástól való eljutását a szívgondolkodásig.

3. Michael a korszellemnek megfelelő szellemtudomány kinyilatkoztatója.

4. Michael a modern beavatási út inspirátora.

5. Michael volt a bűnbeeséstől visszatartott Nátháni lélek szellemi őrzője.

6. Michael volt a lemúriai korban az emberi forma egyik kialakítója.

7. Michael segíti a materialista emberek éteri testének lebomlását a halál után.

8. Michael – Krisztussal együtt – a kozmikus sors kialakítója.

9. Michael Krisztus reprezentánsa, helyettese a Nap-szférában.

Váradi Tibor

Megjelent a Manifesztum 4. számában.

A szerző

Napfényes Élet Alapítvány

Napfényes Élet Alapítvány

Alapítványunk non-profit alapon, közhasznú tevékenységet folytat. Célunk az emberek testi lelki- szellemi harmóniájának elősegítése. Ennek érdekében előadásokat, táborokat és tanfolyamokat szervezünk (pl.: Természetes életmód alapjai, Szellemtudomány alapjai és haladó tanfolyam). Váradi Tibor (vallásbölcsész, természetgyógyász) előadásait minden héten több száz ember látogatja, ezekről felvételeket készítünk, és közreadjuk azokat audio kazettákon, DVD-n és CD-n.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag stb.) bármilyen formában történő reprodukálása, terjesztése és értékesítése. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Bővebben a szerzői jogokról >>

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Categories: Szellemi lények

Kapcsolódó cikkek