A IX. század mint fordulópont

A IX. századig az emberek a gondolatokat a szellemi világ sugalmazásának tekintették. Az emberek úgy élték meg, hogy gondolataikat nem ők hozzák létre, a kész gondolatokat csak beléjük helyezik. Az a lény, akit a gondolatok forrásaként neveztek meg: Michael.

A IX. század óta viszont egy fontos változás indult meg: a gondolkodási folyamat bevonult az emberi lélekbe. Az ember elkezdte sajátjaként érezni a gondolkodás folyamatát. A IX. századig az ember számára a gondolkodás bizonyíték volt a szellemi lények létezésére. (Gondolataim magasabb lényektől származnak => „Gondolkodom, tehát szellemi lények vannak.”)

A IX. század óta viszont az ember úgy érzi, ő maga alakítja gondolatait. (Gondolataim saját lelkemből fakadnak =>,,Gondolkodom, tehát vagyok.”) Ezzel a változással az emberi gondolkodás elszakadt Michael lényétől. Mégis azt mondhatjuk, hogy a szabaddá válás folyamatában a gondolkodási folyamat elszakadása a magasabb világtól egy szükséges lépés volt.

1879. óta (amióta Michael arkangyal átlépett arché szintre) újabb változásnak lehetünk szemtanúi:

1. Michael benne akar élni az emberi lélekben, ahol a gondolatok formálódnak =>
Ez a szellemtudomány tanulmányozása és a szellemi tanítások megértése által lehetséges!

2. Michael ki akarja szabadítani, és el akarja oldani a gondolatokat a fej tartományából, és szabaddá tenni számukra a szívhez vezető utat => 

Ez a szellemi tanítások szíverőkkel való áthatása, és szívben való átélése/megélése által lehetséges

Szívgondolkodás és fejgondolkodás

Ahrimán és Michael között folyik a harc az emberi gondolatokért. Ahrimán célja az embert a gondolatai révén az érzéki világhoz kötni. Michael célja viszont az embert a gondolatai révén a szellemi világhoz vezetni.

Ahrimán a fej-, Michael a szívgondolkodásért felelős. Ahrimán a gondolatokat a fej tartományában szeretné megtartani, és az agyhoz kötni. Michael viszont kiszabadítja és eloldja a gondolatokat a fej tartományából, és a szívhez vezeti őket!

Az ahrimáni fejgondolkodás eredménye: materializmus, pragmatizmus, szcientizmus, darwinizmus, utilitarizmus, szkepticizmus, racionalizmus, empírizmus, dogmatizmus és ehhez hasonló izmusok.

Michael feladata, hogy a hideg, absztrakt gondolatvilágba beárassza a meleg, lényegtől áthatott szellemi valóságot.
Ugyanis a fejben felmerülő élő, szellemi gondolatok a megértésük által meghalnak. Az emberi fej tulajdonképpen a kozmikus gondolatok temetője. A halott gondolatok tovább vezetve a szívbe ismét élettel töltődnek. Az emberi szív tehát a fejben meghalt gondolatok feltámasztója!

Fejgondolkodás
Szívgondolkodás
logikus
ritmikus
lineáris
önálló
halott
élettel teli
érzéki
érzékletmentes
fizikai agy által történik
éteri szív által történik

Az ahrimáni fejgondolkodás legyőzésében segít tehát Michael azáltal, hogy a gondolatokat a fejből a szívbe vezeti.

A szellemtudomány négyféle éteritásról tanít. A két durvább éteritás (fényéter és hőéter) képezi alapját a fejgondolkodásnak, míg a két magasabb éteritás (hangéter és életéter) a szívgondolkodást segíti.

Az agy és idegrendszer a logikus gondolkodást támogatja, míg a ritmikus rendszer (szív és tüdő) a logika feletti gondolkodást szolgálja.

Michaeli út Krisztushoz

A tudati lélek korában Michael arché szintre lépése által egy új út, egy új lehetőség nyílt meg: gondolati út a szellemhez, gondolati út a szellemvilágba.

Az új, logika feletti gondolkodás tisztán szellemi gondolkodás. Ezt először Krisztus valósította meg, és a golgotai tett következtében plántálódott bele a Földbe. (De csak 1879. óta valósítható meg minden ember számára.) Ez a Logoszgondolkodás, a tiszta keresztényi gondolkodás!

Aquinói Szent Tamás tette fel a tudati lélek korszakának nagy kérdését: „Hogyan lehet a gondolkodást keresztényivé tenni?”
A válasz és a megvalósításhoz szükséges segítség Michaeltől érkezik!

A korszellemnek megfelelő michaeli út három fokozatban vezet el tehát Krisztushoz:

1. Krisztus-központú szellemi tanítások tanulmányozása, megértése, megjegyzése. 
Ilyenkor a Michael-impulzus a gondolati szférában hat. (A Michael-naptól Karácsonyig tartó időszak kedvez leginkább ennek a fázisnak.)
Ehhez a fázishoz tartozó tevékenységek:
a.) Szellemtudományi előadások hallgatása élő, vagy felvett formában – bár az élő tanítás mindenképpen előnyösebb!
b.) Szellemtudományi könyvek olvasása (ne a mennyiségi, hanem a minőségi olvasásra törekedjünk).
c.) Szellemtudományi csoportok szervezése (a hallott és olvasott szellemi tanítások aktív és kreatív feldolgozása 8-10 fős csoportokban).
Nagyon fontos a tanításokat újból és újból átnézni, hogy emlékezetünkben (étertestünkben) rögzüljenek!

2. A Krisztus-központú szellemi tanítások levezetése, és átélése a szívben. 
Ilyenkor a Michael-impulzus az érzelmi szférában hat. (A Karácsonytól Húsvétig tartó időszak kedvez leginkább ennek a fázisnak.)
A megértett szellemi tanítások szívben való megélésének alapvető jelei:
a.) A tanítás szellemi képek formáját ölti. Eleven imaginációs képek jelennek meg.
b.) A szívben megélt tanítás átalakító erővel bír, megváltozik az ember általa. Minden szívben átélt szellemi igazság által megszületik egy új erény!
c.) Hatalmas szereteterő szétáradása a lélekben. Minden szellemi tanítás hatalmas szereteterőket hordoz, de ez a fejben való megértés szintjén még rejtve marad. A szívben való megélés által szabadul fel a tanítás által hordozott szeretetenergia.

3. A Krisztus-központú szellemi tanítások megvalósítása a mindennapi életben. 
Ilyenkor a Michael-impulzus az akarati szférában hat. Ennek a szintnek a megnyilvánulásai: türelem, alázat, szolgálat, segítőkészség, elnéző lelkület, áldozatkészség, önzetlen, szeretetteljes tettek. (A Húsvéttól Michael napig tartó időszak kedvez leginkább a fejben megértett és szívben átélt szellemi tanítások megvalósításának.)

Michael és Uriel

MichaelMinden évszakhoz tartozik egy-egy arkangyal. Az őszi Michael-korszakot a nyári hónapokban uralkodó Uriel arkangyal készíti elő. Uriel intelligenciáját bolygórendszerünk egymásba szövődő erőiből rakták össze, melyet még az állatöv csillagainak ereje is támogat. Nyáron a földből a kristályok ereje ezüst színű fényként árad az égbe. Uriel arkangyal felveszi ezt a fényt, és egyesíti a Napból áradó arany színű fénnyel. Isteni alkímia megy itt végbe: Uriel által az ezüst és arany fény egyesítése! Ezt az egyesített arany és ezüst fényt nyár vége felé Uriel sugározza vissza a Földre. Aki felveszi lelkébe ezt az erőt, az képes majd ősszel jobban felvenni a Michael-impulzust is. Uriel így készíti elő az emberi lelkekben Michael munkáját. Uriel azonban visszatartja a fény egy részét, és egy asztrális ruhát sző belőle: arany ruha (Nap-erők) ezüst szálakkal (kristályerők) átszőve. Ebben a ruhában, asztrálköpenyben tud Michael megjelenni! Nyáron tehát Uriel megszövi azt a „ruhát” kozmikus aranyból és kozmikus ezüstből, melyben Michael képes helyes módon inkarnálódni. Uriel továbbá abban is segít, hogy a magasabb lények által a természetbe beleszőtt moralitást az ember felvegye a lelkébe. Ez az erkölcsi alap ahhoz kell, hogy az ember képes legyen felvenni ősszel a Michael által kinyilatkoztatott új szellemi ismereteket! Uriel így segíti elő nyáron több szinten is Michael munkáját.

Kelet és Nyugat

Michael azt akarja, hogy az ember olyan szabad lény lehessen, aki fogalmi szinten belátja és megérti azt, amit kinyilatkoztatásként kap a szellemvilágból.
Nyugati ember: megtagadja az igazi szellemiséget, túl racionális.
Keleti ember: megtagadja az intellektust, elmeellenes.

Michael célja, hogy az ember gondolkodása egyszerre legyen intellektuális és spirituális. Nyugat túl-, Kelet pedig alulértékeli a gondolkodást. A krisztusi közepet pedig a michaeli út hordozza: a megtisztított és átalakított gondolatvilág mint út a szellemhez!

Záró gondolat Michaelről

1.) Michael a kozmikus intelligencia ura, a gondolatok tüzes fejedelme.

2.) A Golgotai Misztérium óta Michael és Krisztus a karma urai, a karmikus folyamatok írányítói.

3.) Michael segíti a valódi ÉN, a halhatatlan, isteni szellemünk megismerését és megtapasztalását.

4.) Michael a korszellemnek megfelelő Krisztus-központú szellemtudomány kinyilatkoztatója.

5.) Michael a krisztusi átman hordozója. (Ő fogja az utolsó planetáris inkarnációban az emberi átmant egyesíteni a krisztusi átmannal.)

6.) Michael szabja meg az ember születési időpontját úgy, hogy figyelembe veszi az asztrológiai és asztroszófiai hatásokat.

7.) Michael által válik lehetségessé a gondolati út Krisztushoz!

Váradi Tibor

Megjelent a Manifesztum 21. számában.

A szerző

Napfényes Élet Alapítvány

Napfényes Élet Alapítvány

Alapítványunk non-profit alapon, közhasznú tevékenységet folytat. Célunk az emberek testi lelki- szellemi harmóniájának elősegítése. Ennek érdekében előadásokat, táborokat és tanfolyamokat szervezünk (pl.: Természetes életmód alapjai, Szellemtudomány alapjai és haladó tanfolyam). Váradi Tibor (vallásbölcsész, természetgyógyász) előadásait minden héten több száz ember látogatja, ezekről felvételeket készítünk, és közreadjuk azokat audio kazettákon, DVD-n és CD-n.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag stb.) bármilyen formában történő reprodukálása, terjesztése és értékesítése. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Bővebben a szerzői jogokról >>

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Categories: Szellemi lények

Kapcsolódó cikkek